Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

Για τις συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών ισχύουν από 30-8-2017 οι νέοι κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

Για τις συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών ισχύουν από 30-8-2017 οι παρακάτω κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.

 

 

Άρθρο 91

 

Συσκευές άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

 

1. Η συμμόρφωση των συσκευών άμεσης ογκομέτρη-σης δημητριακών, που χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας. Το μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα επί του αποτελέσματος κάθε μέτρησης καθορίζεται στην υπουργική απόφαση Φ3-2587/78 (ΦΕΚ 70/Β/1979), όπως ισχύει.

 

2. Τα όργανα φέρουν πινακίδα σήμανσης, όπως προβλέπει η απόφαση Έγκρισης Κυκλοφορίας, που αναγράφει τουλάχιστον τα στοιχεία του κατασκευαστή, τον τύπο/μοντέλο του οργάνου και τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας.

 

3. Για παραβάσεις της παραγράφου 2 επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του οργάνου διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) και το όργανο δεσμεύεται μέχρι τυχόν αποκατάστασης της συμμόρφωσης.

 

4. Για αποκλίσεις που υπερβαίνουν τα μέγιστα επιτρεπόμενα σφάλματα επιβάλλεται στο χρήστη πρόστιμο χιλίων ευρώ και η συσκευή δεσμεύεται μέχρι τη ρύθμιση και επαλήθευσή της.

 

 

 

 

 

Πηγή:Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

ΑΣΒ