Τέλος οι πληρωμές στις Δ.Ο.Υ.

Οι πληρωμές θα γίνονται πλέον στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή στα ΕΛΤΑ

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΠΟΛ.1276/27.12.2013), σταματούν οι πληρωμές των φόρων αλλά και των λοιπών δημόσιων εσόδων που εμπίπτουν στον νέο Κ.Φ.Δ. στις Δ.Ο.Υ. Οι πληρωμές θα γίνονται πλέον στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή στα ΕΛΤΑ και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ.
 

Σύμφωνα με τη εγκύκλιο, οι φόροι καταβάλλονται εφάπαξ. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να καταβάλλονται σε δόσεις, εφόσον το ορίζουν οι νόμοι και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις που επιβάλλουν την αντίστοιχη φορολογία στην οποία εφαρμόζεται ο Κώδικας.

Η καταβολή των φόρων και των λοιπών δημοσίων εσόδων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας διενεργείται σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ., με τη χρήση κωδικού πληρωμής.

Σε κάθε βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση οφειλή αντιστοιχεί κωδικός πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της και με τον οποίο ο φορολογούμενος δύναται να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1212/23.11.2012 (Β΄ 3338).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται η καταβολή των ανωτέρω οφειλών να διενεργείται και στις Δ.Ο.Υ. με τους τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 1 του α.ν. 1819/1951 (Α΄149), όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα νομοθεσία.