ΚΑΥΣΙΜΑ

Τέλος στην αδειοδότηση νέων βυτιοφόρων καυσίμων, χωρητικότητας μέχρι 1.000 λίτρα.

Όπως ενημερώνει η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ), το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 1318/Β71977). Με τη νέα απόφαση καταργείται, από 1-10-2019, η αδειοδότηση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς καυσίμων με δεξαμενές μέχρι 1.000 λίτρα. Για όσα έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029.

Άρθρο 2

Στο τέλος του κεφαλαίου Α’ της ΣΤ-29900/77 (ΦΕΚ Β’ 1318) απόφασης όπως ισχύει προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από 1.10.2019, η έκδοση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων της παρ.4Α του παρόντος άρθρου είναι δυνατή μόνο εφόσον αυτά διαθέτουν δεξαμενή χωρητικότητας μεγαλύτερης των χιλίων (1000) λίτρων. Ειδικά τα βυτιοφόρα φορτηγά αυτοκίνητα μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια κυκλοφορίας έως 30.9.2019, επιτρέπεται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται έως 31.12.2029 για τη διενέργεια αποκλειστικά εθνικών μεταφορών πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου, και με την προϋπόθεση ότι παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για την μεταφορά αυτή. Επί των αδειών κυκλοφορίας των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων του προηγούμενου εδαφίου σημειώνεται παρατήρηση «ΔΕΞΑΜΕΝΗ < 1000 ΛΙΤΡΩΝ» κατόπιν προσκόμισης πιστοποιητικού ογκομέτρησης από φορείς διαπιστευμένους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025, σε κατάλληλο πεδίο διαπίστευσης, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο.

Οι δεξαμενές των οχημάτων αυτών υπόκεινται σε επιθεώρηση από φορείς διενέργειας περιοδικών επιθεωρήσεων ADR, εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 32591/3257/2001 (Β’ 703), κάθε τρία (3) έτη. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει έλεγχο εσωτερικής και εξωτερικής κατάστασης δεξαμενής και το πρακτικό επιθεώρησης δεξαμενής που εκδίδεται μετά το πέρας αυτής έχει ισχύ (3) τριών ετών.».

 

Δείτε όλη την απόφαση

 

Β