Θα ελεγχθούν οι έχοντες και κατέχοντες;

Επί χρόνια «ελέγχονται», οι έχοντες λιστών που εξήγαγαν μεγάλα και ανεξέλεγκτα ποσά αλλά μέχρι στιγμής, ο έλεγχος βρίσκεται στο «πουθενά»

Μια πολιτική υπόσχεση που έχει επαναληφθεί άπειρες φορές από πολιτικούς στο παρελθόν, αλλά μόνο  για το θεαθήναι, επανέρχεται τώρα σαν υπηρεσιακή υπόσχεση από Γενική Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κα Κατερίνας Σαββαϊδου. Πρόκειται για τον φορολογικό έλεγχο των στοιχείων μεγάλων εισοδημάτων και κατεχόντων μεγάλο πλούτο για την άντληση φόρων. Κοινώς των γνωστών «εχόντων και κατεχόντων» που δήθεν πάντα θα πλήρωναν και ποτέ δεν πλήρωσαν!

 

Σημειώνουμε ότι, επί χρόνια υποτίθεται ότι ελέγχονται, οι έχοντες της Λίστας Λαγκάρντ και της λίστας των 50.000 και πλέον ατόμων που εξήγαγαν μεγάλα και ανεξέλεγκτα ποσά το εξωτερικό, αλλά μέχρι στιγμής, ο έλεγχος βρίσκεται στο «πουθενά». Τα δε στοιχεία που έρχονται το φως της δημοσιότητας, όπως ότι επιχειρηματίες της Λίστας Λαγκάρντ εξήγαγαν δάνεια που έλαβαν από τράπεζες για επενδύσεις, μάλλον δεν φαίνονται ικανά να ιδρώσουν το αυτί των ελεγκτών που τώρα δήθεν θα ελέγξουν όλους τους έχοντες!

 

 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ξεκινά την 1η Οκτωβρίου και επισήμως η λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης του υπουργείου Οικονομικών η οποία θα έχει σαν αρμοδιότητα τους ελέγχους σε φορολογούμενους και επιχειρήσεις καθώς και τη διενέργεια επαληθεύσεων φορολογικών στοιχείων και δεδομένων. 

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων κας Κατερίνας Σαββαϊδου, ορίζεται ότι από τις αρχές του επόμενου μήνα θα ξεκινήσει και τυπικά η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης. Στην πράξη οι μονάδα θα έχει στο στόχαστρο επιχειρήσεις, φορολογούμενους Μεγάλου Πλούτου και οφειλέτες του δημοσίου.

Η νεοσύστατη Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης έχει ως στόχο την είσπραξη των οφειλών, οπουδήποτε στην Επικράτεια, που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, όπως οι οφειλές και οι οφειλέτες καθορίζονται και ανακαθορίζονται, με απόφαση της ΓΓΔΕ, την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με την λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές και οφειλέτες που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια, όπως και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.

 

Όπως προκύπτει, δε, από τον μακροσκελή και αναλυτικό κατάλογο των ειδικών αρμοδιοτήτων της νέας Μονάδας, σε αυτήν ανήκουν μεταξύ άλλων:

  •     Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο ή με επιτόπιο έλεγχο.

  •     Η υποβολή αιτημάτων για την χορήγηση πληροφοριών από φορολογουμένους ή τρίτους.

  •     Η υποβολή αιτημάτων στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, για την χορήγηση στοιχείων και η συνεργασία με αυτήν για την επιδίωξη της είσπραξης.

  •     Η χρήση του συστήματος ELENXIS και όλων των πληροφοριακών συστημάτων για την παροχή πληροφοριών φορολογουμένων.

  •     Η λήψη των αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.

  •     Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων.

  •     Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας υφιστάμενων διαδικασιών είσπραξης, που δρομολογούνται ανά δράση και η αναθεώρηση εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.

  •     Η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων του Τμήματος και η αποτίμηση της απόδοσής τους.

 

Η απόφαση

 

Αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014
Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178)

Κατηγορία: Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

 

 

Αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014

(ΦΕΚ Β' 2484/18-09-2014)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με την περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

β) Του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4210/2013 (Α΄ 254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.»

γ) Των άρθρων 16, 24 έως 27 και 44 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 και των άρθρων 69, 77 έως 80 και 129 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2. του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

στ) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

ζ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την ανάγκη σταδιακής υλοποίησης των διατάξεων της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, σε συνδυασμό με τα άρθρα 69 έως 80 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», που αφορούν στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε:

1. Την 1 Οκτωβρίου 2014, ως ημερομηνία λειτουργίας των κατωτέρω Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων:

α) Της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), με τις αρμοδιότητες, που καθορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 24 και 26, αντίστοιχα, της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις των άρθρων 77 και 79 του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178).

β) Του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), με τις αρμοδιότητες και την δομή, που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 της αναφερθείσας, στην περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 1΄ της παρούσας παραγράφου, απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 78 του Π.Δ. 111/2014.

γ) Των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή, που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 27 της προαναφερθείσας, στις προηγούμενες περιπτώσεις της ίδιας υποπαραγράφου, απόφασής μας και αποτυπώνονται στις διατάξεις του άρθρου 80 του Π.Δ. 111/2014, εκτός από το Τμήμα, του οποίου η ημερομηνία λειτουργίας καθορίζεται με την παράγραφο 2 της παρούσας απόφασης.

2. Την 29 Οκτωβρίου 2014, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Τμήματος ΣΤ΄ – Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.

Β. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Τμημάτων Ελέγχων των Δ.Ο.Υ., τα οποία δεν έχουν λειτουργήσει μέχρι την δημοσίευση της παρούσας, θα καθορίζεται με νεότερες αποφάσεις μας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τον αριθμό των υπηρετούντων ελεγκτών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ