Τι ισχύει για την επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

η επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος διέπεται από κανόνες

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), η επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος διέπεται από κανόνες και πρέπει να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή στον καταναλωτή και αν χρησιμοποιείται ετικέτα, πρέπει να είναι στέρεα επικολλημένη σε αυτό.

 

 

 

Άρθρο 61

 

Σήμανση – Επισήμανση Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων

 

1. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα επισημαίνονται και σημαίνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 17719/ΔΠΠ 519 (ΦΕΚ 595/Β/7.3.2016) όπως ισχύουν, προκειμένου να παρέχουν ένδειξη της σύνθεσης των ινών τους. H επισήμανση και σήμανση ενός κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος πρέπει να είναι ανθεκτική, ευανάγνωστη, ορατή και προσιτή στον καταναλωτή και αν χρησιμοποιείται ετικέτα, πρέπει να είναι στέρεα επικολλημένη σε αυτό.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, οι επισημάνσεις ή σημάνσεις μπορούν να αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν από συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, όταν τα προϊόντα παραδίδονται στους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο της αλυσίδας εφοδιασμού ή όταν παραδίδονται κατ’ εκτέλεση παραγγελίας εκ μέρους οιασδήποτε συμβαλλομένης αρχής όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

3. Οι ονομασίες υφανσίμων ινών και οι περιγραφές της σύνθεσης των ινών που παρατίθενται στα άρθρα 5, 7, 8 και 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1007/2011 όπως ισχύει, πρέπει να αναφέρονται σαφώς στα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Δεν επιτρέπεται η χρήση συντομογραφιών εκτός από ένα μηχανογραφικό κώδικα ή όπου οι συντομογραφίες ορίζονται σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές επεξηγούνται στο ίδιο εμπορικό έγγραφο.

 

4. Υπεύθυνος για την εξασφάλιση των πληροφοριών και για την ακρίβειά τους είναι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας. Εάν ο κατασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο εισαγωγέας εξασφαλίζει την παροχή επισήμανσης ή σήμανσης και την ακρίβεια των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτήν και σε κάθε περίπτωση ο υπεύθυνος διάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ του άρθρου 2 του ν. 4177/2013.

 

5. Κατά τη διάθεση των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στον καταναλωτή, η επισήμανση/σήμανση των προϊόντων όσον αφορά τη σύνθεσή τους παρέχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα, εκτός από την περίπτωση που οι αναφερόμενες στις ετικέτες ή πινακίδες υφάνσιμες ίνες αναγράφονται με όρους διεθνώς αναγνωρίσιμους και κατανοητούς όπως π.χ. wool, cotton, silk, acrylic, viscose. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα μεταχειρισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα. Στην περίπτωση που η ένδειξη της σύνθεσης δεν αναγράφεται στην ελληνική γλώσσα, ο λιανοπωλητής μπορεί να ομαδοποιήσει προϊόντα με την αυτή σύνθεση και να πληροφορήσει σχετικά τον καταναλωτή με την ανάρτηση εμφανούς πινακίδας στην ελληνική γλώσσα, που βρίσκεται σε άμεση προσέγγιση με τον τόπο έκθεσής τους. Στην περίπτωση που εντός του καταστήματος υπάρχουν ηλεκτρονικά μέσα πληροφόρησης του καταναλωτή και για την σύνθεση των προϊόντων, ο λιανοπωλητής μπορεί να ομαδοποιήσει ομοειδή προϊόντα ανεξαρτήτως σύνθεσης. Στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ομαδοποίησης, τα προϊόντα πρέπει να φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις σύνθεσης τουλάχιστον σε μία από τις ακόλουθες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ισπανική, ιταλική.

 

6. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

Α. Για μη ύπαρξη σήμανσης-επισήμανσης βάσει της παραγράφου 5, χίλια ευρώ (1.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Β. Για ελλιπή σήμανση-επισήμανση βάσει της παραγράφου 5, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά κωδικό προϊόντος.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική σήμανση-επισήμανση, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά κωδικό προϊόντος.

Δ. Για μη αναγραφή των υποχρεωτικών στοιχείων στα εμπορικά έγγραφα βάσει των παραγράφων 3 και 4, χίλια ευρώ (1.000€) ανά εμπορικό έγγραφο.

 

 

ΠΗΓΗ: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

ΣΒ