tuv-iso-logo

Τι πρέπει να κάνουν οι σύζυγοι που θέλουν να υποβάλουν χωριστές δηλώσεις

Οι θετικές και οι αρνητικές επιπτώσεις. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Γράφει ο Θράσος Μίαρης, Φοροτεχνικός Συνεργάτης του Ε.Ε.Α.


Μια νέα δυνατότητα στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων το 2019 για τα εισοδήµατα του 2018 είναι να μπορούν τα ζευγάρια, αν το επιθυμούν, να υποβάλουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις.

Η ενέργεια αυτή γίνεται µε αίτηση του ενός εκ των δύο ή και των δύο, στο site της ΑΑΔΕ έως 28 Φεβρουαρίου 2019.

Η εφαρµογή θα µείνει ανοιχτή και µετά τις 28 Φεβρουαρίου και µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος, αλλά αποκλειστικά και µόνο για τους φορολογούµενους που συνάπτουν ή δηλώνουν γάµο µετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019. Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων είναι αρκετό να κάνει τη διαδικασία γνωστοποίησης στην ΑΑ∆Ε της επιλογής του αυτής, µέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρµογής στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, στον σύνδεσµο: https://www.aade.gr/ polites/eisodema/gnostopoiesechoristes-deloses, είτε µε τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης είτε µέσω ειδικώς για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτηµένου λογιστή φοροτεχνικού µε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του τελευταίου.

Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για τη γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται µέσω του TAXISnet. Η εφαρµογή αυτή δεν αφορά τα µέρη συµφώνου συµβίωσης ούτε όσους φορολογούµενους βρίσκονται σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συµπαράσταση.

Από την ενέργεια αυτή συνεπάγονται οι παρακάτω θετικές επιπτώσεις:

• O κάθε σύζυγος πληρώνει αποκλειστικά και µόνο τον φόρο που του αναλογεί
• Μπορεί να εισπραχθεί επιστροφή φόρου και να µη γίνει συµψηφισµός µε τυχόν οφειλή φόρου του άλλου συζύγου
• Ο σύζυγος που δεν οφείλει στην Εφορία µπορεί να λάβει φορολογική ενηµερότητα χωρίς κανένα πρόβληµα. Αυτό το οποίο ισχύει έως σήµερα είναι ότι εάν ένας από τους δυο συζύγους έχει χρέη προς την Eφορία, τότε ο άλλος σύζυγος δεν µπορεί να εκδώσει φορολογική ενηµερότητα αν δεν ρυθµιστεί η οφειλή του συζύγου του.

Αρνητικές επιπτώσεις της υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους:

• ∆εν συµφέρει τα ζευγάρια όταν ένας από τους δυο φορολογείται στα τεκµήρια. Με υποβολή κοινής δήλωσης, ο ένας σύζυγος µπορεί να καλύψει τεκµήρια του άλλου.
• Σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης κάθε συζύγου είναι 3.000€. Με κοινή δήλωση, το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης είναι 2.500€ για τον καθένα σύζυγο, συνολικά και για τους δύο 5.000€.
• Ελάχιστο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου είναι 3.000€ για κάθε σύζυγο αντί 5.000€ αθροιστικά.
• Εάν ένας από τους δύο δεν καλύπτει το ποσό των αποδείξεων που απαιτούνται µε πλαστικό χρήµα, για την κάλυψη του αφορολόγητου, τότε θα πρέπει να πληρώσει 22% φόρο για το ποσό που δεν έχει καταφέρει να δαπανήσει. Στην κοινή φορολογική δήλωση ο ένας συµπληρώνει αυτόµατα τις αποδείξεις που του λείπουν επικολλώντας το ποσό αυτό από τον άλλον.

Στοιχεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη µας

 

• ∆εν επηρεάζεται η χορήγηση των επιδοµάτων από την υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων από τους συζύγους.
• Εάν µε τον ή τη σύζυγό σας έχετε διαφορετική φορολογική κατοικία, βεβαίως δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών φορολογικών δηλώσεων διότι προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιµετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.
• Η κύρια κατοικία, στις περιπτώσεις χωριστών δηλώσεων, δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συµπληρώνει απλά το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως µισθωτής σε περίπτωση µισθωµένης κατοικίας και το σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης κάθε συζύγου είναι 3.000€. Με κοινή δήλωση, το ελάχιστο τεκµήριο διαβίωσης είναι 2.500€ για καθένα σύζυγο, συνολικά και για τους δύο 5.000€. ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης στην αντίστοιχη περίπτωση.
• Εάν ο σύζυγος όµως δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, τότε θα πρέπει να συµπληρώσει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση µε σύζυγο». Και σε αυτή την περίπτωση ο άλλος σύζυγος δεν χρειάζεται να συµπληρώσει καµία ένδειξη στη φορολογική του δήλωση.
• Ένα εξίσου σηµαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να γνωρίζουµε είναι ότι τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάµο καθώς και τα αναγνωρισµένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώµενα µέλη και από τους δύο συζύγους, και όχι µόνο από τον έναν.
• Εάν υπάρχει ανήλικο τέκνο στην οικογένεια µε εισόδηµα, τότε το εισόδηµα του ανηλίκου που δεν φορολογείται στο όνοµά του, προστίθεται στα εισοδήµατα του γονέα που έχει το µεγαλύτερο εισόδηµα, εκ των δύο συζύγων, και δηλώνεται αποκλειστικά και µόνο από αυτόν τον γονέα.
• Η διαδικασία της αίτησης για χωριστή φορολογική δήλωση πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε χρόνο, για όσα χρόνια επιθυµούµε να υποβάλουµε χωριστές φορολογικές δηλώσεις.
• Πρέπει και οι δύο σύζυγοι να διαθέτουν δικό τους κλειδάριθµο προκειµένου να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις, κατά συνέπεια σύζυγος που δεν έχει µέχρι τώρα κλειδάριθµο οφείλει να αποκτήσει, προκειµένου και αυτή να µπορέσει να υποβάλει τη δική της δήλωση. Ειδικές συνθήκες για όσους τελέσουν γάµο µετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, που είναι και η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης:
• Εάν πρόκειται να τελέσετε γάµο τον Μάρτιο του 2019, µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της γνωστοποίησης στην ΑΑ∆Ε στο TAXISnet, µπορείτε να υποβάλετε χωριστή φορολογική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2018. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις η εφαρµογή θα µείνει ανοιχτή ως την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της εµπρόθεσµης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος.
• Επίσης και στην περίπτωση που πρόκειται να τελέσετε γάµο τον Φεβρουάριο 2019 και δηλώσετε τον γάµο σας στο µητρώο της Εφορίας που ανήκετε µετά τις 28 Φεβρουαρίου 2019, µπορείτε και πάλι να υποβάλετε ξεχωριστή δήλωση για το φορολογικό έτος 2018.
Φέτος θα υπάρξει ξεχωριστό εκκαθαριστικό για όλους, όμως δεν είναι υποχρεωτικός και ο διαχωρισμός της φορολογικής δήλωσης.
Οι σύζυγοι, ωστόσο, μπορούν να υποβάλουν και χωριστή δήλωση, εφόσον γνωστοποιήσουν την επιλογή αυτή στο Taxisnet το αργότερο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου.
Στον πίνακα 1 του Ε1 στα στοιχεία φορολογουμένου έχει προστεθεί νέο πεδίο για τη χωριστή δήλωση συζύγων.
Τα βασικά σημεία της φετινής δήλωσης
1. Για υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης δεν απαιτείται η γνωστοποίηση στο Taxisnet, εφόσον έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση. Προϋπόθεση αποτελεί η ενημέρωση του μητρώου.
2. Εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb: Δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16 του εντύπου Ε2. Στον κωδικό 61 της στήλης δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών (Airbnb, Booking κ.λπ.).
3. Διευρύνεται ο αριθμός όσων απαλλάσσονται από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος. Στη λίστα περιλαμβάνονται και οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών, καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Αν η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.
4. Στους κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών» αναγράφονται από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες οι δαπάνες που κατέβαλαν το 2018 με πλαστικό χρήμα ή e-banking για τη διατήρηση της μείωσης φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 8.636-9.545 ευρώ.
5. Όσοι φιλοξενούν συγγενή ή φίλο θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσουν τον 007-008 και να γράψουν τον ΑΦΜ του προσώπου που φιλοξενούν.