Τι προβλέπει το νέο ν/σ για τους εργαζόμενους που τίθενται σε καραντίνα και τη νέα ειδική άδεια για γονείς όταν νοσούν από κορονοϊό τα παιδιά τους

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Στο νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται άμεσα η ψήφιση του περιλαμβάνονται και αρκετές σημαντικές προτεινόμενες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και άλλες διατάξεις για την ρύθμιση διαφόρων σημαντικών θεμάτων.

 

Ειδικότερα:

 

Αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη, ο οποίος απασχολεί εργαζόμενο, ο οποίος με βάση τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και εντολές του ΕΟΔΥ θα τίθεται σε καραντίνα επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού:από το νέο νομοσχέδιο προβλέπονται τα εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Β: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ .

 

Άρθρο 10

 

Αναπλήρωση χρόνου απουσίας του εργαζόμενου από την εργασία του, λόγω περιορισμού του εργαζομένου κατ’ οίκον προς τον σκοπό της αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

  1. Εργοδότης, που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος τίθεται σε περιορισμό επτά (7) ή δεκατεσσάρων (14) ημερών, στο πλαίσιο των μέτρων προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύναται:

 

α) να καθορίσει με απόφασή του ότι, η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο αυτό, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76), ή

β) εάν δεν είναι εφικτή η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας σύμφωνα με την περ. α), να απασχολεί τον εργαζόμενο, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία (1) ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

 

Ο χρόνος αναπλήρωσης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο δεν λογίζεται ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης. Ο εργαζόμενος δεν δικαιούται, κατά τον χρόνο αναπλήρωσης του ημίσεος των εργάσιμων ωρών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον, καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία.

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων.

 

  1. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

 

3.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας δύναται να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

  1. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2020.

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην νέα ειδική άδεια για τους γονείς των οποίων τα τέκνα θα νοσήσουν από κοροναϊο το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής :

 

Διάταξη νομοσχεδίου

 

Άρθρο 11

 

Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19.

 

  1. Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες, ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση, ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.

 

2.Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, ο τρόπος της οποίας ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμοδίων Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών. Ειδικότερα για τους εργαζομένους του ευρύτερου δημοσίου τομέα και των επιχειρήσεων του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005 (Α’ 314), η ανωτέρω άδεια καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας.

 

  1. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

 

  1. Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

 

5.Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζεται κάθε ειδικότερος όρος και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Εξάλλου, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η παράταση του σχεδίου ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για όσες επιχειρήσεις – εργοδότες το επιλέξουν, μέχρι και την 31/12/2020, καθώς η ισχύς του προγράμματος έληγε την 15/10/2020.

 

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται η δυνατότητα για επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα των κλάδων του τουρισμού, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά βάσει ΚΑΔ, να θέτουν σε αναστολή, ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, ή και να θέτουν εκ νέου, ή για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους, ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31.10.2020.

 

Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η καταβολή στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες, και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Η εν λόγω αποζημίωση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία, ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

 

Για όσες επιχειρήσεις-εργοδότες, επιλέξουν την δυνατότητα για αναστολή των συμβάσεων των εργαζομένων τους και για το μήνα Οκτώβριο και για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων, σε κάθε δε περίπτωση μέχρι την 31.10.2020, προβλέπεται η υποχρέωση να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας, καθώς και η υποχρέωση τους και να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εν λόγω αναστολής των συμβάσεων εργασίας, τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

 

Παράλληλα, στο άρθρο 18 του ίδιου νομοσχεδίου προβλέπεται η παράταση μέχρι την 31.12.2020 (αντί της 14.9.2020 που ίσχυε μέχρι σήμερα), της δυνατότητας των επιχειρήσεων-εργοδοτών, που έχουν εξαντλήσει τα νομίμως προβλεπόμενα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων τους, να απασχολήσουν αυτούς υπερωριακά, χωρίς σχετική εγκριτική υπουργική απόφαση, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού..

 

Τέλος, στο άρθρο 20 του νομοσχεδίου ορίζεται ότι, παρατείνεται έως τις 31.12.2020 (αντί έως τις 30.9.2020, που ίσχυε μέχρι σήμερα) η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών και των εργοδοτικών οργανώσεων, εφόσον λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. (άρθρο 20). Συγκεκριμένα η εν ΄λόγω διάταξη προβλέπει ότι, η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (ΦΕΚ Α’ 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία έχει παραταθεί με το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (ΦΕΚ Α’ 104) έως τις 30.9.2020, παρατείνεται έως τις 31.12.2020.