Την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α. εξετάζει συχνά η φορολογική αρχή

Την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα για σκοπούς Φ.Π.Α. εξετάζει συχνά η φορολογική αρχή κατά τους ελέγχους αιτημάτων επιστροφής Φ.Π.Α. εισροών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο Ομίλων με διεθνή παρουσία και αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών.

Αλλοδαπές επιχειρήσεις που αιτούνται την επιστροφή του ΦΠΑ εισροών τους στην Ελλάδα ελέγχονται, σύμφωνα με το νόμο, ως προς το εάν διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα καθώς, σε αυτή την περίπτωση, δεν δικαιούνται την επιστροφή. Επιπλέον, εάν κριθεί ότι διαθέτουν μόνιμη εγκατάσταση καταλογίζεται κατά κανόνα και ΦΠΑ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας, μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ υφίσταται όταν η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει, κατά πάγιο τρόπο, έστω και μέσω συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, την αναγκαία οργανωτική και υλική υποδομή και το ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της στη χώρα. Εξάλλου, το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαίνει, υπό προϋποθέσεις, εάν η συνδεδεμένη ελληνική επιχείρηση παρέχει υποστηρικτικές ή βοηθητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογικός έλεγχος, βασιζόμενος στη διάρθρωση της δραστηριότητας του Ομίλου, ενδέχεται να θεωρήσει ότι μία από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω μιας μόνιμης και επαρκούς υποδομής. Τα γενικά αυτά κριτήρια περί ύπαρξης ή μη μόνιμης εγκατάστασης για σκοπούς Φ.Π.Α. συγχέονται με τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, με το Συμβουλίου της Επικρατείας πάντως να αποσαφηνίζει ότι δεν ασκεί επιρροή ο τρόπος με τον οποίο η σύμβαση μεταξύ δύο κρατών μελών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος ορίζει τη μόνιμη εγκατάσταση (ΣτΕ 501/2020, ΣτΕ 1062/2019, ΣτΕ 167/2018 κ.ά.).

Πηγή:grant-thornton.gr

Β