Το έντυπο της δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού-Οδηγίες συμπλήρωσης

Συνοπτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου δήλωσης μικρού οινοπαραγωγού.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

  • Η ένδειξη MRN ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΦΚ συμπληρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο με τα MRN των Δ. Ε. Φ. Κ που υποβάλλονται για την καταβολή του φόρου που αναλογεί στο προϊόν που έχει παραχθεί, έτσι ώστε η δήλωση  του μικρού οινοπαραγωγού να συσχετίζεται με τις εν λόγω ΔΕΦΚ.
  • Το πεδίο αυξ. Αριθμός  συμπληρώνεται από το αρμόδιο Τελωνείο.
  • Στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ συμπληρώνονται κατά περίπτωση τα πλήρη στοιχεία του μικρού οινοπαραγωγού για φυσικά πρόσωπα  ή της επιχείρησης για τα νομικά πρόσωπα.
  • Στον Πίνακα Ι. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ συμπληρώνεται η ποσότητα προϊόντος των τριών τελευταίων αμπελοοινικών περιόδων (ο στίχος γ΄ αφορά στην τρέχουσα), προκειμένου για τον χαρακτηρισμό του παραγωγού ως μικρού οινοπαραγωγού.
  • Στους στίχους α΄ και β’ του  πίνακα ΙΙ.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ συμπληρώνονται  οι ποσότητες του γλεύκους και του μη απολασπωμένου οίνου, αντίστοιχα, που κατέχονται κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, προκειμένου για τον υπολογισμό του τελικού προϊόντος που θα παραχθεί και στο στίχο γ΄ του πίνακα αυτού  αναγράφεται η ποσότητα του τελικού προϊόντος που  έχει παραχθεί.
  • Στο σημείο ΙΙΙ. Η οινοποίηση έγινε από τον ίδιο σημειώνεται η λέξη ΝΑΙ στην περίπτωση που η οινοποίηση πραγματοποιείται από τον ίδιο τον μικρό οινοπαραγωγό και αντίστοιχα αν η οινοποίηση πραγματοποιήθηκε σε άλλο οινοποιείο (οινοποίηση).
  • Στον πίνακα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥ (Facon) καταχωρούνται  τα στοιχεία του οινοποιού και των εγκαταστάσεων όπου έγινε η οινοποίηση.
  • Στο σημείο IV καταχωρείται η αδιάθετη ποσότητα τελικού προϊόντος προηγούμενων αμπελοοινικών περιόδων που κατέχεται κατά την ημερομηνία της δήλωσης καθώς και ο ακριβής τόπος αποθήκευσής του.