Το ψήφισμα του 34ου Συνεδρίου των κρεοπωλών

Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου, το 34ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών στη Θεσσαλονίκη

Πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου, το 34ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών στη Θεσσαλονίκη.

 

Βασικά θέματα του συνεδρίου ήταν η πιστοποίηση του κρεοπωλείου και η δημιουργία μιας ενιαίας ταυτότητας των καταστημάτων. Έγινε επίσης αναλυτική συζήτηση για την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος με τον πρόεδρο της ΕΔΟΚ Λευτέρη Γίτσα να απαντά σε πολλά ερωτήματα, αλλά και για όλα τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

 

Θέματα που τέθηκαν προς απόφαση στο συνέδριο

-Αδειοδότηση του κρεοπωλείου από τις διευθύνσεις Κτηνιατρικής και να καθιερωθεί μητρώο κρεοπωλείων.
-Καταγγελία των παράνομων πωλήσεων κρέατος, των πωλήσεων στις λαϊκές αγορές και των λαθροσφαγών.
-Απαίτηση να αναλάβουν οι δήμοι την υποχρέωση αποκομιδής των υποπροϊόντων C3.
-Καθορισμός των τουριστικών περιοχών και περιορισμός της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές.
-Να απαιτηθεί η αλλαγή του νόμου Χατζηδάκη, με τον οποίο άρθηκαν οι απαγορεύσεις για την πώληση κάτω του κόστους.
-Ελάφρυνση της φορολόγησης, δίκαιοι φορολογικοί συντελεστές, όχι στη φορολογία 26% από το πρώτο ευρώ, να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο.
-Να επιβληθεί υποχρεωτική ασφάλιση στον ΟΑΕΕ όλων των κρεοπωλών, ανεξάρτητα από την έδρα τους.
-Να μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές και να παγώσουν τα χρέη στον ΟΑΕΕ.
-Αίτημα για προσλήψεις κτηνιάτρων ώστε να γίνονται σωστοί έλεγχοι.

 

Το ψήφισμα

 

Το ψή­φι­σμα που ενέ­κρι­νε το 34ο Συ­νέ­δριο της Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Κα­τα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών, έχει ως εξής:

 

Σή­με­ρα Κυ­ρια­κή 31 Μα­ΐ­ου 2015, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο επι­με­λη­τή­ριο της Θεσ­σα­λο­νί­κης, το 34ο Συ­νέ­δριο της Πα­νελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Κα­τα­στη­μα­ταρ­χών Κρε­ο­πω­λών και ομό­φω­να ψη­φί­σθη­καν και απο­φα­σί­στη­καν τα εξής:

 

1. Ζη­τά­με η αδειο­δό­τη­ση των κρε­ο­πω­λεί­ων να γί­νε­ται από την Δ/ση Κτη­νια­τρι­κής, όπως και των πα­ρα­σκευα­στη­ρί­ων κρέ­α­τος, ώστε να υπάρ­χει ένα πλή­ρες και εύ­κο­λα ελεγ­χό­με­νο μη­τρώο με­λών.

2. Ζη­τά­με την πρό­σλη­ψη δη­μο­σί­ων κτη­νιά­τρων, ώστε να γί­νο­νται σω­στοί και εν­δε­λε­χείς έλεγ­χοι στα κα­τα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος.
3. Ζη­τά­με να διορ­θω­θεί ο νό­μος που επι­τρέ­πει την πώ­λη­ση κά­τω του κό­στους και να επα­νέλ­θει σε ισχύ το άρ­θρο 24 του ν. 2941/2001. Όπως επί­σης, να απαι­τεί­ται η ανα­γρα­φή προ­έ­λευ­σης στις τη­λε­ο­πτι­κές, ρα­διο­φω­νι­κές και έντυ­πες δια­φη­μί­σεις, ώστε να μην δη­μιουρ­γεί­ται αθέ­μι­τος αντα­γω­νι­σμός.
4. Ζη­τά­με τη στή­ρι­ξη των αρ­μό­διων Υπουρ­γεί­ων, ώστε να προ­χω­ρή­σου­με στην πι­στο­ποί­η­ση των κρε­ο­πω­λεί­ων.
5. Ζη­τά­με ελά­φρυν­ση της φο­ρο­λο­γί­ας, δί­καιους φο­ρο­λο­γι­κούς συ­ντε­λε­στές, αφο­ρο­λό­γη­το όριο στις 12 χι­λιά­δες ευ­ρώ, για όλους τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες.
6. Ζη­τά­με εντα­τι­κούς ελέγ­χους ώστε να απο­φεύ­γο­νται οι πα­ρά­νο­μες πω­λή­σεις κρέ­α­τος και οι λα­θρο­σφα­γές.
7. Ζη­τά­με εντα­τι­κούς ελέγ­χους για την πώ­λη­ση κρέ­α­τος στις Λαϊ­κές Αγο­ρές.
8. Ζη­τά­με να κα­θο­ρι­στούν οι του­ρι­στι­κές ζώ­νες, ώστε να ανοί­γουν τις Κυ­ρια­κές, μό­νο όσοι πραγ­μα­τι­κά το δι­καιού­νται.
9. Ζη­τά­με από τους Δή­μους, να ανα­λά­βουν να μα­ζεύ­ουν τα υπο­προ­ϊ­ό­ντα C3, ως αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα των τε­λών των κα­τα­στη­μά­των υγειο­νο­μι­κού εν­δια­φέ­ρο­ντος.
10. Ζη­τά­με κά­θε επαγ­γελ­μα­τί­ας κρε­ο­πώ­λης να υπο­χρε­ού­ται να εγ­γρα­φεί στον ΟΑ­ΕΕ, ανε­ξαρ­τή­τως του που εδρεύ­ει, για να μην δη­μιουρ­γεί­τε εσω­τε­ρι­κός αθέ­μι­τος αντα­γω­νι­σμός.
11. Ζη­τά­με να μειω­θεί η ει­σφο­ρά του ΟΑ­ΕΕ και πά­γω­μα των χρε­ών, μέ­χρι να βγού­με από την κρί­ση.

 

Με από­φα­ση της ολο­μέ­λειας του 34ου Συ­νε­δρί­ου της ΠΟΚΚ το πα­ρόν ψή­φι­σμα να επι­δο­θεί στον Πρω­θυ­πουρ­γό, στους αρ­μό­διους Υπουρ­γούς, στην Κε­ντρι­κή Ένω­ση Δή­μων Ελ­λά­δος, στην Κε­ντρι­κή Ένω­ση Επι­με­λη­τη­ρί­ων Ελ­λά­δος, στη ΓΣΕ­ΒΕΕ και σε όλα τα σω­μα­τεία – μέ­λη της ΠΟΚΚ.

 

Πηγή: meatnews.g