Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για επιστροφή ΦΠΑ και απόρρητο

Ψηφίστηκαν οι τροπολογίες για τη διεύρυνση της «λίστας» των προσώπων που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία

Δημοσιεύθηκε το κείμενο του νομοσχεδίου "Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών." όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής.

 

Στο νομοσχέδιο ψηφίστηκαν οι τροπολογίες για τη διεύρυνση της «λίστας» των προσώπων που μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητα στοιχεία φορολογουμένων, τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο των τουριστικών πλοίων, την άμεση επιστροφή ΦΠΑ ή φόρου μέχρι 10.000 ευρώ και για την μεταβίβαση ακινήτου με οφειλόμενο ΕΝΦΙΑ.

 

Πρόσβαση στο  φορολογικό απόρρητο

 

Άρθρο 32

 

(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258)

 

Οι διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4174/2013 (Α' 170) αναριθμούνται σε παράγραφο 1 του (διού άρθρου και προστίθενται παράγραφοι 2,3 και 4, που έχουν ως εξής:

 

«2. Για τους σκοπούς της εφαρμογής και επιβολής του ν. 4170/2013, όπως ισχύει, και διασφάλισης της λειτουργίας της διοικητικής συνεργασίας που θεσπίζει, θεσπίζεται η πρόσβαση της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει των φορολογικών αρχών, δυνάμει των διατάξεων του ίδιου νόμου, στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στα άρθρα 13,14 παράγραφοι 4,20, 21 και 30 του ν. 4557/2018 (Α' 139).

 

3. Με κοινή απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται τα ειδικότερα θέματα της πρόσβασης της Φορολογικής Διοίκησης και εν γένει των φορολογικών αρχών, στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες της παραγράφου 2.

 

4. Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορεί να ορίζονται ειδικότερα θέματα των φορολογικών ελέγχων βάσει του πλαισίου της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

 

Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

 

Άρθρο 36

 

Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

Σε εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, εφόσον το συνολικώς αιτηθέν ποσό των εκκρεμών αιτήσεων ανέρχεται μέχρι του ύψους των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, ανά φορολογία και ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, με την επιφύλαξη των περί παραγραφής διατάξεων. Ως εκκρεμείς νοούνται οι υποθέσεις ελέγχου για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Για τις επιστροφές του παρόντος άρθρου δύναται να διενεργείται έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του V. 4174/2013 (Α170).

 

Ολόκληρο το νομοσχέδιο μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα της Βουλης στα ψηφισθέντα νομοσχέδια

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

Β