Τριετής φορο-απαλλαγή για καινοτόμες επιχειρήσεις

απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή πωλούν υπηρεσίες με βάσει κατοχυρωμένες, διεθνώς, «πατέντες»

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας παρέχονται στις επιχειρήσεις φορο-κίνητρα.
Συγκεκριμένα, στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπεται απαλλαγή από φόρο εισοδήματος για επιχειρήσεις που παράγουν προϊόντα ή πωλούν υπηρεσίες με βάσει κατοχυρωμένες, διεθνώς, «πατέντες».
Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, τα κέρδη μιας επιχείρησης που προέρχονται από την πώληση προϊόντων, για την  παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία, διεθνώς αναγνωρισμένη στο όνομα της επιχείρησης, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για τρεις συνεχόμενες χρήσεις.
Ως πρώτη χρήση θεωρείται αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έσοδα από την πώληση προϊόντων, που αναπτύχθηκαν με χρήση ευρεσιτεχνίας.  Η απαλλαγή χορηγείται και όταν τα προϊόντα παράγονται σε εγκαταστάσεις τρίτων.  Επίσης, η απαλλαγή χορηγείται και στα κέρδη, που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, όταν αυτή αφορά σε εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας, επίσης διεθνώς αναγνωρισμένης.
Τα απαλλασσόμενα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού. Προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία και εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, το τακτικό αποθεματικό και τα διανεμόμενα κέρδη ανάγονται σε μικτό ποσό με την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτά φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, το αποθεματικό σχηματίζεται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.
Το ειδικό αποθεματικό που σχηματίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο υπόκειται σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε., κατά το μέρος που διανέμεται, κεφαλαιοποιείται ή αναλαμβάνεται κάθε φορά.
 
 
Πηγή: www.euro2day.gr