Τρόφιμα. Υποχρεωτικές επισήμανση του βοείου κρέατος

Επισήμανση βοείου κρέατος – Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, όπως κάθε φορά ισχύει

Με βάση την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.ΥAριθμ. 91354/2017, ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017) για την επισήμανση βοείου κρέατος με βάση το σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, ισχύουν τα εξής:
 

 

Άρθρο 16
Επισήμανση βοείου κρέατος – Σύστημα αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, όπως κάθε φορά ισχύει

1. Όλες οι επιχειρήσεις, οι κρεοπώλες και οι οργανώσεις που ασχολούνται με την εμπορία σφάγιων βοοειδών και βοείου μοσχαρίσιου κρέατος, τοποθετούν ετικέτα στα σφάγια, τεμάχια αυτών και στο κρέας (νωπό-κατεψυγμένο, συσκευασμένο ή μη), βάση της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την επισήμανση του βοείου κρέατος. Η διακίνηση κάθε σφαγίου ή τεμαχίων αυτού δεν επιτρέπεται, εφόσον δε συνοδεύεται από την προβλεπόμενη ετικέτα. Σε κάθε σημείο πώλησης αναρτάται υποχρεωτικά από τον πωλητή, για την ενημέρωση του καταναλωτή, η ετικέτα στα ελληνικά με πλήρη στοιχεία για την γέννηση, τις χώρες εκτροφής και την χώρα σφαγής του ζώου από το οποίο προέρχεται το κρέας καθώς και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία.

2. Όλοι οι παραπάνω φορείς διαθέτουν υποχρεωτικά σε κάθε ένα από τα διάφορα στάδια της παραγωγής και της πώλησης, σύστημα αναγνώρισης και περιεκτικό σύστημα καταγραφής. Το παραπάνω σύστημα εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο συσχετισμός μεταξύ του κρέατος βοοειδών και των αντίστοιχων ζώων από τα οποία προέρχεται το κρέας.

3. Το σύστημα καταγραφής περιλαμβάνει την ΑΦΙΞΗ / ΑΓΟΡΑ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΠΩΛΗΣΗ του ζωικού κεφαλαίου των σφάγιων ή των τεμαχίων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αντιστοιχία αφίξεων / αγορών και αναχωρήσεων/ πωλήσεων.

4. Όλο το ανωτέρω σύστημα απεικονίζεται σε βιβλίο με τίτλο "ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ" που θα είναι αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες ανά Περιφερειακή Ενότητα με αρμοδιότητα σε θέματα Εμπορίου της έδρας της επιχείρησης ή της οργάνωσης και θα παραμένει πάντα στην έδρα αυτών και θα επιδεικνύεται υποχρεωτικά ή θα υποβάλλεται στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όταν ζητηθεί.

5. Οι υπόχρεοι της παραγράφου 2 διαγραμμίζουν, τηρούν και ενημερώνουν το βιβλίο υποχρεωτικά, όπως φαίνεται και στο κατωτέρω υπόδειγμα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος άρθρου. Το παραπάνω σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκης τηρούν οι επιχειρήσεις ή οι οργανώσεις.

6. Τα κρεοπωλεία αντί του παραπάνω βιβλίου, μπορούν να τηρούν απλοποιημένο σύστημα καταγραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για έλλειψη ετικέτας με τις προβλεπόμενες σημάνσεις του βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, χίλια ευρώ (1.000€) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

Β. Για μη αναγραφή επί της ετικέτας των προβλεπομένων ενδείξεων στην ελληνική γλώσσα, στο βόειο κρέας σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

Γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπομένων σημάνσεων επί της ετικέτας του βοείου κρέατος σε όλα τα στάδια διακίνησης και εμπορίας, πεντακόσια ευρώ (500€) ανά σφάγιο ή τεμάχιο κρέατος.

Δ. Για μη τήρηση βιβλίου καταγραφής ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ και ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ για το χονδρεμπόριο ή συστήματος καταγραφής για το λιανεμπόριο, χίλια ευρώ (1.000€).

Ε. Για ελλιπή καταγραφή του ανωτέρου βιβλίου, πεντακόσια ευρώ (500€).

ΣΤ. Για ανακριβή ή παραπλανητική επισήμανση και καταγραφή, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€).

 

8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΑΦΙΞΕΩΝ / ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ / ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 

ΑΦΙΞΕΙΣ / ΑΓΟΡΕΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ / ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Κωδ. Ζώoυ

(ή ομάδας ζώων)

Περιγραφή

(για κρέας)

Ποσότητα

(Αριθμός

τεμαχίων ή κιλά)

Ημ/νία

άφιξης ή αγοράς

Στοιχεία

Προμηθευτή

Στοιχεία

τιμολογίου

Ημ/νία

αναχώρησης ή πώλησης

Στοιχεία

Αγοραστή

Στοιχεία

Τιμολογίου

ή λιανική απόδειξη

Περιγραφή

Ποσότητα

(kg)

                     

Β