Τροπολογία του Υπουργείου Οικονομίας για τις Αστικές Εταιρείες των Επιμελητηρίων

Τροπολογία – προσθήκη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που ψηφίστηκε στη Βουλή, ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη διαδικασία λύσης των αστικών εταιρειών των Επιμελητηρίων και το προσωπικό αυτών.

Ακολουθεί η Τροπολογία: