Τυχερά παίγνια online: Διαβούλευση για την αδειοδότηση

Πρόσκληση των ενδιαφερομένων σε δημόσια διαβούλευση - Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011

Πρόσκληση των ενδιαφερομένων σε δημόσια διαβούλευση – Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων- Τροποποίηση του ν. 4002/2011

 

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής, Δ/νση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων), προχωρά σε εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της αγοράς τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

 

Εισάγεται νέα διαδικασία αδειοδότησης και εναρμονίζεται το πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Ενόψει της κατάθεσης του προαναφερόμενου σχεδίου Νόμου καλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ, εταιρείες τυχερών παιγνίων, σωματεία, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π.) να συμμετάσχουν καταθέτοντας προτάσεις, διατυπώνοντας απόψεις και παρατηρήσεις, επί του υποβληθέντος σχεδίου Νόμου.

 

Η ευρύτατη συμμετοχή όλων των ανωτέρω θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να εξετάσει τις προτάσεις και όπου κριθεί αναγκαίο να προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις του σχεδίου νόμου, πριν αυτό προωθηθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.

 

Όπως αναφέρεται εισαγωγικά, με τον παρόντα νόμο βελτιώνεται σημαντικά και εκσυγχρονίζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αγορά τυχερών παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ελληνική πραγματικότητα όσο και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Πέραν των τεχνικών βελτιώσεων που επιφέρει ο παρών νόμος, σημαντική τομή προς την κατεύθυνση της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού, της προστασίας των παικτών και της καταπολέμησης των αστοχιών και των καταχρήσεων του υφιστάμενου πλαισίου, αποτελούν οι ρυθμίσεις για τον νέο τρόπο αδειοδότησης των προσώπων που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Επίσης, σημαντικές βελτιώσεις επέρχονται και ως προς τον Κανονισμό Παιγνίων, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παικτών και τον κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων (black list). Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα μεταφορών χρημάτων και φορολογίας των κερδών από τυχερά παίγνια.
 

Η διαβούλευση

http://www.opengov.gr/minfin/?p=8801

 

 

Το σχέδιο νόμου

http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2018/09/paignia.pdf

 

Η εισηγητική έκθεση

http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2018/09/aitiologiki_paignia.pdf

 

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 5/10/2018 και ώρα 12:00.

Β