Χωρίς αλλαγές το 2016 η αγορά κρέατος

Αυτές είναι οι εκτιμήσεις της αγοράς

Από το τεύ­χος Ια­νουα­ρί­ου 2016 του Meat News

 

Δεν προ­βλέ­πο­νται ου­σια­στι­κές αλ­λα­γές στην αγο­ρά κρέ­α­τος το 2016. Αυ­τές εί­ναι οι εκτι­μή­σεις γνω­στών στε­λε­χών της αγο­ράς.

 

Το Meat News κα­τέ­γρα­ψε τις από­ψεις των Λ. Γί­τσα, Α. Ζιώ­γα, Κ. Μερ­σι­νιά, Ν. Μπο­ζιο­νέ­λου, Σ. Πέρ­ρου, στο πρώ­το ρε­πορ­τάζ της χρο­νιάς. Κά­ποιες δια­φο­ρο­ποι­ή­σεις στις προ­μη­θεύ­τριες αγο­ρές δεν πρό­κει­ται να δια­τα­ρά­ξουν την ισορ­ρο­πία της ελ­λη­νι­κής αγο­ράς, η οποία «ευ­νο­εί­ται» από την διε­θνή συ­γκυ­ρία και θα συ­νε­χί­σει να απο­λαμ­βά­νει σχε­τι­κά φθη­νές τι­μές ει­σα­γω­γής και προ­σφο­ρά κρέ­α­τος.

 

Έντο­νες πιέ­σεις δέ­χε­ται το ελ­λη­νι­κό κο­τό­που­λο, το οποίο δεν μπο­ρεί να κα­λύ­ψει την αυ­ξη­μέ­νη ζή­τη­ση, ενώ η Εθνι­κή Διε­παγ­γελ­μα­τι­κή Ορ­γά­νω­ση Κρέ­α­τος ετοι­μά­ζει την «αντε­πί­θε­ση» του πρό­βειου κρέ­α­τος, μέ­σα από ει­δι­κό πρό­γραμ­μα προ­ώ­θη­σης που σχε­διά­ζει.

 

Τα με­ρί­δια στη λια­νι­κή αγο­ρά δεν φαί­νε­ται να αλ­λά­ζουν, πα­ρά τις εξα­γο­ρές και τις συγ­χω­νεύ­σεις που κα­τα­γρά­φο­νται στους με­γά­λους ομί­λους. Αντί­θε­τα στη χον­δρι­κή αγο­ρά έχει πα­ρα­τη­ρη­θεί ήδη μια τά­ση συ­γκέ­ντρω­σης, η οποία μάλ­λον θα συ­νε­χι­σθεί και το 2016.