Χωρίς έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές οι μικρότερες επιχειρήσεις

Το νομοσχέδιο τελικά κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς τη συγκεκριμένη διάταξη

Όπως είναι γνωστό με την υποπαρ. Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 από 1.1.2016 υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές μόνο οι επιχειρήσεις (οντότητες) που χαρακτηρίζονται μεσαίες ή μεγάλες, σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 του ν. 4308/2014 , δηλαδή οντότητες που υπερβαίνουν για 2 συνεχόμενες χρήσεις τα εξής κριτήρια:

– Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.
– Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.
– Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.

Με το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών που είχε τεθεί τον Σεπτέμβριο σε δημόσια διαβούλευση οριζόταν ο υποχρεωτικός έλεγχος επεκτείνεται και σε μικρότερες επιχειρήσεις. (Δείτε εδώ την σχετική αναφορά του κόμβου).
 

Το νομοσχέδιο τελικά κατατέθηκε  στη Βουλή χωρίς τη συγκεκριμένη διάταξη

 

Διάταξη νομοσχεδίου όπως εισήχθη στην βουλή

Διάταξη νομοσχεδίου όπως τέθηκε στην δημόσια διαβούλευση

Διορισμός και παύση
Άρθρο 42

Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας (άρθρο 37 της οδηγίας)

1. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή των μελών της ελεγχόμενης οντότητας.
2. Σε κάθε περίπτωση διορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα. εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα η οποία περιορίζει την επιλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σε σχέση με τον διορισμό ή τον περιορισμό της επιλογής συγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας για τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου της εν λόγω οντότητας. Οποιεσδήποτε υφιστάμενες ρήτρες ως ανωτέρω είναι άκυρες.
4. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗ

Άρθρο 42
Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή ή ελεγκτικής εταιρείας

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή των μελών της ελεγχόμενης οντότητας.

Σε κάθε περίπτωση διορισμού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα η οποία περιορίζει την επιλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σε σχέση με τον διορισμό ή τον περιορισμό της επιλογής συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας για τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου της εν λόγω οντότητας. Οποιεσδήποτε υφιστάμενες ρήτρες ως ανωτέρω είναι άκυρες.

Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την παρέλευση δύο (2) συνεχών χρόνων.

Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην υποπαρ. Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, υπόκεινται σε υποχρεωτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες και όσες από τις οντότητες των παραγράφων 2 (α) και 2 (β) του άρθρου 1 του .ν. 4308/2014 υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια, για δύο συνεχόμενες χρήσεις:
α) Κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ
β) Σύνολο Ενεργητικού 1.500.000 ευρώ
γ) Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα

 

Πηγή: Taxheaven

 

 

ΣΒ