Υπό προϋποθέσεις 15ετής παραγραφή για φορολογικούς ελέγχους

Νέες οδηγίες από την ΑΑΔΕ μετά από γνωμοδότηση του ΝΣΚ για "φρενάρισμα" στις αυθαίρετες ερμηνείες των ελεγκτικών υπηρεσιών

Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ο κανόνας της 5ετούς παραγραφής των φορολογικών χρήσεων, ακόμα και στην περίπτωση των εκπρόθεσμων δηλώσεων φόρου εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων, καθώς το ΝΣΚ γνωμοδότησε ότι η επέκταση στην 15ετία μπορεί να γίνει μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος εντός της πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για τη επίδοση της δήλωσης, ισχύει ο κανόνας της πενταετούς παραγραφής. Η προθεσμία αυτή παρεκτείνεται κατά τρία έτη- δηλαδή πάμε στην 8ετία- στην περίπτωση που η εκπρόθεσμη δήλωση υποβληθεί κατά το τελευταίο έτος της προθεσμίας αυτής. 

Από την άλλη, η εξαιρετική δεκαπενταετής προθεσμία παραγραφής για τον καταλογισμό φόρου εφαρμόζεται ΜΟΝΟ: α) στην περίπτωση μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος ή απόδοσης παρακρατούμενων φόρων ή β) σε περίπτωση υποβολής δήλωσης μετά από την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία για την επίδοση της δήλωσης. Έτσι τυχόν υποβολή δήλωσης μετά την πάροδο της πενταετούς προθεσμίας π.χ. τον 6ο χρόνο, δεν αναιρεί την αρξάμενη δεκαπενταετή παραγραφή, ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης.