Υποχρεώσεις επιχειρήσεων εστίασης και τροφίμων

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής, παρασκευής και διανομής τροφίμων για τον Υπευθύνου Επιχείρησης Τροφίμων

•    Τι πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις εστίασης, αναψυχής, παρασκευής και διανομής τροφίμων

Τον τελευταίο καιρό, με τους ελέγχους που γίνονται σε επιχειρήσεις εστίασης και παρασκευής τροφίμων,  συχνά ο έλεγχος περιλαμβάνει και την τήρηση Υπευθύνου Επιχείρησης Τροφίμων καθώς και του Τεχνικού Ασφαλείας.

Οι επαγγελματίες πρέπει να γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία και τις οδηγίες των  Εποπτών Δημόσιας Υγείας η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της υγείας του καταναλωτή, είναι ηθική ευθύνη και  νομική υποχρέωση ΟΛΩΝ των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση τροφίμων.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η επιχείρηση πρέπει να φροντίζει για:
– την καταλληλότητα του κτιρίου & του εξοπλισμού
– την καταλληλότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών παραγωγής τροφίμων –
– να συνεργάζεται πάντα με Αξιόπιστους Προμηθευτές που διαθέτουν σύστημα HACCP
– την εφαρμογή του σχετικού «Οδηγού Υγιεινής» του ΕΦΕΤ, που αφορά την επιχείρηση
-την εφαρμογή και τήρηση συστήματος HACCP, πλήρως τεκμηριωμένου, όπου απαιτείται
– την εκπαίδευση του προσωπικού
– την επίβλεψη της σωστής εφαρμογής των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό
– την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις

Το προσωπικό πρέπει να φροντίζει για:
•    το υψηλό επίπεδο ατομικής υγείας και υγιεινής
•    την ενημέρωση των σχετικών υπευθύνων σε περίπτωση προβλημάτων
•    την καθαριότητα των χώρων – εξοπλισμού – επιφανειών
•    το μαγείρεμα και την διατήρηση των τροφίμων στις κατάλληλες θερμοκρασίες
•    την προστασία των τροφίμων από επιμολύνσεις
•    την εφαρμογή των απαιτήσεων της εκπαίδευσης

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ακατάλληλα και αλλοιωμένα τρόφιμα

Επισημαίνεται τέλος η αναγκαιότητα όλοι οι εργαζόμενοι (μόνιμοι ή ωρομίσθιοι) να διαθέτουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ , η έλλειψη του οποίου σημαίνει παράβαση τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο κυρίως όμως συμβάλλει στην Προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Εκπαίδευση χειριστών τροφίμων

Σύμφωνα με την ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Υ1γ/γ.π/οικ. 96967 (φεκ β 2718/8-10-12) η οποία εναρμονίζει τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/τ.β./31/8/2006) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «στο εξής όλοι οι εργαζόμενοι γενικά στις επιχειρήσεις τροφίμων ή και ποτών ως χειριστές τροφίμων ή και ποτών με οποιοδήποτε τρόπο, οφείλουν να προσαρμόζονται σε θέματα εκπαίδευσης και ειδίκευσής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

«Χειριστής τροφίμων» σύμφωνα με τον 852/2004 Κανονισμό της ΕΕ είναι οποιοδήποτε πρόσωπο χειρίζεται άμεσα συσκευασμένα ή μη συσκευασμένα τρόφιμα, τον εξοπλισμό και τα εργαλεία για τρόφιμα ή επιφάνειες επαφής με τρόφιμα» και ειδικά το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07 / ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη σημασία έχει η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων που εργάζονται στο Δήμο σε παιδικούς σταθμούς, κυλικεία σχολείων, ιδρύματα, κέντρα νεότητας και γενικά ειδικές ομάδες πληθυσμού.

Η εκπαίδευση των χειριστών τροφίμων  αφ’ ενός μεν είναι νομική απαίτηση αφετέρου θα συμβάλλει σημαντικά στη προστασία της δημόσιας υγείας,  αφού οι υπεύθυνοι διαμορφώνουν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μια νέα αντίληψη για τη διαχείριση των τροφίμων με οδηγίες εργασίας και κανόνες υγιεινής  και κυρίως  αποκτούν δεξιότητες ώστε να προβαίνουν οι ίδιοι στον «αυτοέλεγχο», να εφαρμόζουν προληπτικά συστήματα (HACCP) και να τεκμηριώνουν τις διαδικασίες αυτοελέγχου με την τήρηση των υποχρεωτικών αρχείων τα οποία πρέπει να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο   ΟΑΕΔ στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 2011-2012 , σε συνεργασία με τα κλαδικά σωματεία, διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια για εργαζόμενους, διάρκειας μέχρι 40 ωρών στα οποία οι χειριστές τροφίμων μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (επισυνάπτεται σχετικό ενημερωτικό)

Δείτε εδώ τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις τροφίμων