ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Υποχρέωση επιχειρήσεων για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) σύμφωνα με τον Ν.4496/2017

Υποχρέωση των επιχειρήσεων για εγγραφή στο Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων – Ε.Μ.Π.Α

Το Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Αθηνών ενημερώνει τα μέλη του για το έγγραφο 2478/2018 του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης σχετικά με την υποχρέωση επιχειρήσεων για την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ) σύμφωνα με τον ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4496/2017.