Υποχρεωτική η αναγραφή των χιλιομέτρων στα εισαγόμενα οχήματα

αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα εισαγωγής του, όπως αυτά εμφαίνονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης του τελωνείου

Με την απόφαση 37152/2620/23.5.2017 τροποποιείται η Κ.Υ.Α. Α-33824/2683/2004 σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας των οχημάτων.

Σύμφωνα με την νέα απόφαση ορίζεται ότι στο πεδίο των παρατηρήσεων της όψης Β του εντύπου άδειας κυκλοφορίας του οχήματος αναγράφονται υποχρεωτικά τα χιλιόμετρα εισαγωγής του, όπως αυτά εμφαίνονται στο πιστοποιητικό ταξινόμησης του τελωνείου.

 

«Μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών παρέχεται αμοιβαία συνδρομή για την εφαρμογή της οδηγίας 2014/46/ΕΕ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τα λοιπά κράτη μέλη σε διμερή ή πολυμερή βάση, ιδίως προκειμένου να εξακριβωθεί, πριν από την ταξινόμηση ενός οχήματος, το νομικό καθεστώς του οχήματος, εάν χρειαστεί, στο κράτος μέλος όπου είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη ταξινόμηση. Η εξακρίβωση αυτή μπορεί ιδίως να περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικού δικτύου, που περιλαμβάνει δεδομένα από εθνικές ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, για να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών.» αναφέρει η 37152/2620/23.5.2017.

Τα δεδομένα όλων των οχημάτων που ταξινομούνται στην Ελλάδα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Τα εν λόγω δεδομένα περιλαμβάνουν:
α) τα στοιχεία του παραρτήματος IΙ της Α-33824/2683/2004, όπου αυτά είναι διαθέσιμα.
β) δεδομένα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, όπως αυτό προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 29949/1841/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5-9-2007 για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία πλαίσιο)», εάν είναι δυνατό.
γ) τα αποτελέσματα των υποχρεωτικών περιοδικών τεχνικών ελέγχων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την περίοδο ισχύος του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου [Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)]. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της παρούσας, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
• διαθέτουν τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και στα κέντρα τεχνικού ελέγχου (Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ) για τους σκοπούς του περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
• μπορούν να περιορίζουν τη χρήση και τη διάδοση τέτοιων δεδομένων από τα κέντρα τεχνικού ελέγχου, έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατάχρησή τους.

Όταν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ενημερώνονται από τα ΚΤΕΟ ότι μετά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο συγκεκριμένου οχήματος η κυκλοφορία του ανεστάλη και αφαιρέθηκαν τα στοιχεία κυκλοφορίας (έντυπο άδειας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας), σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (άρθρο 9 της οδηγίας), η αναστολή της κυκλοφορίας καταγράφεται ηλεκτρονικά και διενεργείται νέος τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ. Η αναστολή της κυκλοφορίας και η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας ισχύει μέχρι το όχημα να υποβληθεί με επιτυχία σε νέο τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου, ο φορέας που έχει παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας τα επαναχορηγεί χωρίς καθυστέρηση, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία ταξινόμησης. Mε απόφασή του, που εκδίδεται σύμφωνα με την εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 και του άρθρου 18 του ν. 3446/2006, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δύναται να υιοθετήσει μέτρα για τη διευκόλυνση του νέου ελέγχου του οχήματος του οποίου ανεστάλη η κυκλοφορία. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν άδεια μετακίνησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο μεταξύ ενός συνεργείου επισκευής και ενός κέντρου ελέγχου με σκοπό τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

Επιτρέπεται η μεταβίβαση οχήματος του οποίου η κυκλοφορία ανεστάλη και τα στοιχεία κυκλοφορίας του αφαιρέθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση μεταβίβασης του οχήματος που υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, δηλώνει το φορέα που έχει αφαιρέσει και παρακρατήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου αυτά να αναζητηθούν από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η μεταβίβαση υλοποιείται σύμφωνα με τις οικείες ανά κατηγορία οχήματος διατάξεις περί μεταβίβασης.

Πηγή: Taxheaven

 

 

 

ΣΒ