Αλλαγές στις διαδικασίες του νόμου Κατσέλη

Διευκρινιστική εγκύκλιος από την ΑΑΔΕ για το τραπεζικό απόρρητο και το "ξεσκόνισμα" των αιτήσεων

Με μια πολυσέλιδη εγκύκλιο η ΑΑΔΕ ενημερώνει για τις αλλαγές που επέφερε το τελευταίο πολυνομοσχέδιο στις διαδικασίες και στα ελεγκτικά στάδια, που αφορούν στο πλαίσιο προστασίας του αποκαλούμενου νόμου Κατσέλη- Σταθάκη. 

Ειδικότερα, στα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 προστέθηκαν: 

i) δήλωση του οφειλέτη περί άρσης τραπεζικού απορρήτου, υπέρ των πιστωτών του που περιλαμβάνονται στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών, αναφορικά με τη χρονική περίοδο από πέντε έτη πριν από την άσκηση της αίτησης έως την ημέρα της συζήτησης αυτής

ii) υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ότι «δεν έχει πτωχευτική ικανότητα», δηλαδή ότι δεν είναι έμπορος και, σε περίπτωση πρώην εμπόρου, ότι δεν είχε παύσει τις πληρωμές του πριν από την παύση της εμπορίας

Επιπλέον, προβλέπεται, πλέον, η διεξαγωγή ελέγχου από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο κατατίθεται η αίτηση του ν. 3869/2010, εντός προθεσμίας δύο εργασίμων ημερών από την παραλαβή αυτής, i) αν από τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα προκύπτει εισόδημα του οφειλέτη από επιχειρηματική δραστηριότητα και το είδος αυτής και ii) αν έχει υποβληθεί άλλη αίτηση από τον ίδιο οφειλέτη είτε είναι εκκρεμής είτε όχι και, σε καταφατική περίπτωση, η σχετική επισημείωση στο φάκελο της αίτησης. Η ανωτέρω σημείωση αξιολογείται από το δικαστήριο που κρίνει το αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής. Σημειωτέον ότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς (κατά την 14η/6/2018) αιτήσεις, εφόσον η «ημέρα επικύρωσης» (ημέρα της συζήτησης αιτήματος προσωρινής διαταγής) απέχει πέραν των δύο μηνών από έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι από την 14η/6/2018, ήτοι έχει οριστεί μετά τις 14/8/2018.

Μεταξύ των νέων διατάξεων προβλέπεται, ακόμα, ότι δεν μπορεί να υποβληθεί νέα αίτηση για υπαγωγή στο νόμο, εάν η αρχική αίτηση απορρίφθηκε λόγω δόλου του οφειλέτη ως της την περιέλευσή του σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του ή λόγω δόλιας παράβασης του καθήκοντος ειλικρινούς δήλωσης. Η νέα διάταξη εφαρμόζεται και όταν η αίτηση του οφειλέτη απορρίφθηκε πριν από την 14η/6/2018 σε δεύτερο βαθμό για της λόγους που προβλέπονται στη διάταξη, δεν εφαρμόζεται όταν πριν από την 14η/6/2018 η αίτηση απορρίφθηκε για της λόγους της με απόφαση Ειρηνοδικείου, κατά της οποίας δεν ασκήθηκε ένδικο μέσο.