Αναθεωρούνται τα προγράμματα του ΕΣΠΑ

Θα ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της χώρας και οι αλλαγές σε επιμέρους στρατηγικές της χώρας.

Η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει για την περίοδο 2014-2020 αναπτυξιακούς πόρους ύψους 21 δισ. ευρώ (σε όρους ενωσιακής συνδρομής και τρέχουσες τιμές) από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) τα οποία μαζί με την εθνική συμμετοχή εκτιμάται ότι θα φθάσουν στο ποσό των 27 δισ. ευρώ. Το σημαντικότερο τμήμα των πόρων αυτών αναμένεται να απορροφηθεί κατά την εκτέλεση του ΠΔΕ 2018-2021, με την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών δράσεων που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών στο Μεσοπρόθεσμο, έχοντας ξεπεράσει το μέσον της προγραμματικής περιόδου, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην εντατικοποίηση της υλοποίησης όλων των δράσεων/έργων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, προκειμένου να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα, καθώς και στην αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κωλυμάτων για την ομαλή υλοποίησή του. Η αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος της ανεργίας και η άμβλυνση των έντονα αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης στην κοινωνία και την οικονομία, αναδεικνύεται σε υψηλής προτεραιότητας στρατηγική επιλογή.

Έμφαση δίνεται στους τομείς των μεγάλων έργων υποδομών (οδικά έργα, σιδηρόδρομοι, Μετρό κλπ), της επιχειρηματικότητας (κυρίως στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού), της δημιουργίας και ενίσχυσης της απασχόλησης, της υγείας και της πρόνοιας, των έργων για την προστασία του περιβάλλοντος, των έργων υποδομών των ΟΤΑ όλης της χώρας, των δράσεων για τη διοικητική μεταρρύθμιση, την παιδεία και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Εκτός από τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ, κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι λοιπές πηγές χρηματοδότησης:

  • Χρηματοδοτικός Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility – CEF) 2014-2020: Πρόκειται για δράσεις Διευρωπαϊκών Δικτύων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη έργων υποδομής στους τομείς των Μεταφορών, της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών και αποσκοπούν στην προώθηση της διασύνδεσης και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, της πρόσβασης σε αυτά τα δίκτυα καθώς και στην ανάγκη να συνδεθούν οι νησιωτικές, οι μεσόγειες και οι περιφερειακές περιοχές με τις κεντρικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ενωσιακή συνδρομή ανέρχεται σε 33 δισ. ευρώ. Στην παρούσα χρονική περίοδο υλοποιούνται στη χώρα μας έργα προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το CEF ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

 

  • Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ):Το πρόγραμμα αφορά δράσεις διανομής τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών στο σύνολο της χώρας, συμβάλλοντας στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων. Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I) με  προϋπολογισμό 330,5 εκατ. ευρώ.

 

  • Προγράμματα δανειοδότησης από Διεθνείς Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς όπως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ, European Investment Bank – EIB), η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Development Bank – CEB) κ.α: Κατόπιν σχετικών συμφωνιών χρηματοδοτούνται/ δανειοδοτούνται έργα του ΠΔΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται το Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», το οποίο αφορά σε έργα στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, κ.λπ. Η δανειοδότηση των ΟΤΑ γίνεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) για τη χρηματοδότηση των έργων, ενώ τα δάνεια θα εξοφλούνται από το ΠΔΕ χωρίς να βαρύνουν τους δήμους. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ για την πενταετία 2018-2022.