Δημόσια διαβούλευση για νέες διατάξεις ισότητας των φύλων

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 20 Μαρτίου και ώρα 15:00.

Δημόσια διαβούλευση για νέες διατάξεις ισότητας των φύλων

Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

 

Για να δείτε το σχέδιο νόμου πατήστε εδώ

 

Για να δείτε την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ

 

Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

 

Με την παρούσα νομοθετική πρόταση εισάγεται για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη αυτοτελές θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, δεδομένου ότι, έως σήμερα, τα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων ή άσκησης έμφυλης βίας επιλύονται με την εφαρμογή διατάξεων οικογενειακού ή εργατικού δικαίου ή δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και υπό το φως σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών ή με την εφαρμογή διατάξεων υπερνομοθετικής ισχύος, όπως το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας ή και διεθνείς συνθήκες τις οποίες η Ελλάδα έχει κυρώσει.

 

Στο πλαίσιο αυτό, και επειδή σε κοινωνίες με μακρά πατριαρχική παράδοση, όπως η ελληνική, την ανωτέρω υποβάθμιση υφίσταται το γυναικείο φύλο, του οποίου ο λόγος βρίσκεται στο περιθώριο εν συγκρίσει με την αισθητά μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική ισχύ του ανδρικού φύλου στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο, το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκει να δημιουργήσει τις βάσεις και τις προϋποθέσεις για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και την άρση των έμφυλων διακρίσεων σε όλα τα πεδία της δημόσιας, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, με την πρόβλεψη πολιτικών, μέτρων και δράσεων που θα υλοποιούνται εκ μέρους της Πολιτείας, αλλά και εκ μέρους της κοινωνίας των πολιτών και των συλλογικών τους οργανώσεων.

 

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 20 Μαρτίου και ώρα 15:00.
 

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και άρθρα εργατικού δικαίου όπως:

Άρθρο 16
Πρόνοια της/του εργοδότριας/τη για την ουσιαστική των φύλων στην εργασία

1. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3850/2010 (Α’84) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις του κώδικα εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και υπέρ όλων των εργαζομένων ανεξαρτήτως φύλου.».

2. Η εργοδότρια – ο εργοδότης λαμβάνει μεριμνά για:
α) την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον,
β) την υλοποίηση Σχεδίων Ισότητας, τα οποία καταρτίζονται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τις/τους εκπροσώπους των εργαζομένων, σύμφωνα το Π.Δ. 240/2006 (Α’252) και κάθε άλλη κείμενη διάταξη, κατατίθενται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κοινοποιούνται στη ΓΓΙΦ και
γ) την υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με σκοπό την προώθηση της Ισότητας των Φύλων.

 

Άρθρο 19
Έλεγχος εφαρμογής

Στην παρ.2 του άρθρου 2 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) προστίθεται περίπτωση ως εξής:
«λ. Κατά την εξέταση καταγγελιών που αφορούν όρους εργασίας ερευνά αυτεπαγγέλτως εάν συντρέχει στο χώρο εργασίας περίπτωση άνισης μεταχείρισης λόγω φύλου».

Δείτε τη δημόσια διαβούλευση από εδώ.

ΑΣΒ