Έντεκα ακόμα ημέρες για το «Ψηφιακό Άλμα»

Εκπνέει στις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής φακέλων για το πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Λίγες ημέρες ακόμα έχουν στη διάθεση τους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δράση που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα", με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 8,9 εκατ. προορίζονται για την Αττική. 

Το πρόγραμμα ενισχύει υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια από 55.000 έως 400.000 € που θα συμβάλλουν στην ψηφιακή τους μετάβαση ή/και στην ψηφιακή τους αναβάθμιση.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει: 

Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων και αποσβέσεων 

Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου

Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας

Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους

Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία

Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια

Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Κάθε επιχείρηση πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, θα πρέπει να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο και να αποτυπώσει την υφιστάμενη ψηφιακή της κατάσταση (εξοπλισμός ΤΠΕ τελευταίας τριετίας, λογισμικό, ψηφιακές υπηρεσίες, λοιπά στοιχεία ΤΠΕ).  

Με βάση την ψηφιακή της κατάσταση κατατάσσεται αυτόματα σε μία από τις τέσσερις (4) ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας σύμφωνα με τον Οδηγό της Δράσης. 

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά δύο (2) ψηφιακές βαθμίδες: 

από την Χαμηλή (Δ) στην Ανώτερη (Β) ψηφιακή βαθμίδα,
από την Μέση (Γ) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα,
από την Ανώτερη (Β) στην Ανώτατη (Α) ψηφιακή βαθμίδα.

Από την ανωτέρω προϋπόθεση εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταταγεί στην Ανώτατη βαθμίδα (Α)

Τι χρηματοδοτείται

  • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
  • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
  • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 

2 τουλάχιστον γλώσσες 
Mobile responsive
Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

  • Υπηρεσίες που αφορούν σε:

φιλοξενία (hosting, collocation)
σύνδεση στο διαδίκτυο
ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

  • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).