Γ.Π.Κ. Βουλής: Θετικές οι οικονομικές εξελίξεις

Έκθεση του Α’ τριμήνου 2018 με τις σημαντικότερες μακροοικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές εξελίξεις

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή παρουσίασε την Έκθεση του Α’ τριμήνου 2018 με τις σημαντικότερες μακροοικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές εξελίξεις.

 

ΟΛΗ Η ΕΚΘΕΣΗ

 

Το  βασικό συμπέρασμα της έκθεσης είναι ότι η  ελληνική οικονομία ανακάμπτει αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

 

Θετικές εξελίξεις:

 

•        Αύξηση ΑΕΠ λόγω επενδύσεων και εξαγωγών,

•        Βελτίωση ρευστότητας και μείωση NPEs,

•        Θετικός ρυθμός πληθωρισμού,

•        Ισορροπημένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών,

•        Αύξηση απασχόλησης,

•        Δημοσιονομική υπεραπόδοση,

•        Μείωση αποδόσεων ομολόγων.

 

 

Θετικές εξελίξεις 1

 

Ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ήταν θετικός και διαμορφώθηκε στο 1,4% έπειτα από δύο χρόνια στασιμότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ιδιαίτερα θετική επίδοση των επενδύσεων και των εξαγωγών καθώς η ιδιωτική κατανάλωση παρουσίασε στασιμότητα και η δημόσια κατανάλωση υποχώρησε.

 

 

Θετικές εξελίξεις 2

 

Η ρευστότητα της οικονομίας βελτιώθηκε καθώς καταγράφηκε αύξηση των νέων τραπεζικών δανείων, ιδιαίτερα των επιχειρηματικών, ως επακόλουθο, μεταξύ άλλων, της αύξησης των καταθέσεων στις εγχώριες τράπεζες, της σταδιακής απεξάρτησής τους από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας (ELA) και της βελτίωσης της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού δηλαδή κατ' ουσίαν της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

 

 

 

Θετικές εξελίξεις 3

 

Η ανεργία μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (21,5% από 23,6%), η απασχόληση αυξήθηκε με τον υψηλότερο ρυθμό που έχει παρατηρηθεί από το 2001 (2,15%) και οι ροές μισθωτής εργασίας κατέγραψαν το υψηλότερο θετικό ισοζύγιο από το 2013 (143.545).

 

Θετικές εξελίξεις 4

 

 

• Ο ρυθμός πληθωρισμού, αν και επιβραδύνθηκε, παραμένει θετικός, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών είναι σχεδόν ισορροπημένο.

 

 

Θετικές εξελίξεις 5

 

 

Το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 ξεπέρασε τους στόχους του προγράμματος για τρίτο έτος κατά σειρά και καταγράφηκε συνολικό πλεόνασμα (συμπεριλαμβανομένων των τόκων δημοσίου χρέους) για δεύτερο συνεχές έτος.

 

Θετικές εξελίξεις 6

 

 

Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων συνεχίζουν να καταγράφουν αποκλιμάκωση με αποτέλεσμα η διαφορά τους (spread) έναντι των αποδόσεων των αντίστοιχων γερμανικών και πορτογαλικών τίτλων να έχει περιοριστεί.

 

 

 

 

Προκλήσεις:

 

• Βραχυπρόθεσμες: Όροι εξόδου από το πρόγραμμα, αιρεσιμότητες στην ελάφρυνση του χρέους.

• Μέσο-μακροπρόθεσμες: Διαχείριση προβληματικών αποθεμάτων (δημόσιο χρέος, ληξιπρόθεσμες οφειλές, μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) συρρίκνωση ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου.

 

Προκλήσεις 1

 

Όροι εξόδου από το πρόγραμμα

•                 Ολοκλήρωση τέταρτης αξιολόγησης

•                 Καθορισμός νέου πλαισίου εποπτείας

Ελάφρυνση χρέους – αιρεσιμότητες

 

Προκλήσεις 2

 

Το ελληνικό κράτος έχει ιδιαίτερα υψηλό δημόσιο χρέος περίπου 330 δις ευρώ, το μεγαλύτερο

μέρος του οποίου ανήκει στον επίσημο τομέα των κρατών μελών της Ευρωζώνης

 

Προκλήσεις 3

 

Οι εγχώριες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές περίπου 130 δις ευρώ προς το ελληνικό δημόσιο (φορολογικές αρχές και ασφαλιστικά ταμεία)

 

 

Προκλήσεις 4

 

Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (εξαιρώντας τα στοιχεία εκτός ισολογισμού και ενήμερα δάνεια δημοσίου) στο τέλος του 2017 ήταν 94,4 δις ευρώ ή 48,6% των συνολικών ανοιγμάτων, μειωμένα κατά 10,4 δις σε σύγκριση με το 2016 (104,8 δις ευρώ ή 50% των συνολικών ανοιγμάτων).

 

 

 

 

Προκλήσεις 5

 

Συρρίκνωση παραγωγικών δυνατοτήτων της ελληνικής

Οικονομίας

 

-Απαξίωση εργασιακών δεξιοτήτων λόγω μακροχρόνιας ανεργίας

-Υποβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου λόγω μετανάστευσης ειδικευμένης εργασίας στο εξωτερικό

-Μείωση φυσικού κεφαλαίου λόγω της κατάρρευσης των επενδύσεων στη διάρκεια της κρίσης

 

Γνώμη ΓΠΚΒ για προτεραιότητες:

 

-Ανάγκη στρατηγικής μακράς πνοής με συναίνεση στις γενικές κατευθύνσεις

-Δημοσιονομική σταθερότητα (πλαίσιο δημοσιονομικής διαχείρισης και διατήρηση πλεονασμάτων)

-Σχεδιασμένη αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου (φοροελαφρύνσεις και δαπάνες)

-Αποτελεσματική κοινωνική προστασία, δημόσιες υπηρεσίες και διοίκηση

-Ενίσχυση εξωστρεφών κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας

– Αναβάθμιση ανθρώπινου κεφαλαίου

-Ενθάρρυνση εγχώριων επενδύσεων και προσέλκυση κεφαλαίων από το εξωτερικ

-Τυποποίηση διαδικασιών ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και μη εξυπηρετούμενων δανείων

 

 

ΑΣΒ