«Καμπάνες» 1.000 ευρώ για έλλειψη πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ

Σαφάρι για συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες, που δεν έχουν τηρήσει τις διαδικασίες κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Τουλάχιστον 100 δειγματοληπτικούς ελέγχους, βάσει κριτηρίων επικινδυνότητας, ετοιμάζεται να διενεργήσει η ΑΑΔΕ σε συμβολαιογράφους και υποθηκοφύλακες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες του άρθρου 54Α, του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. 

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό, αν δεν μνημονεύεται και δεν επισυνάπτεται από το συμβολαιογράφο στο συμβόλαιο που συντάσσει, πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ίδιο ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθώς και ότι ο φορολογούμενος έχει καταβάλει, ή νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για το συγκεκριμένο ακίνητο και έχει καταβάλει τις ληξιπρόθεσμες δόσεις, έχει ρυθμίσει ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα υπόλοιπα ακίνητα, για τα οποία είναι υπόχρεος για τα πέντε προηγούμενα έτη. 

Οι συμβολαιογράφοι, οι φύλακες μεταγραφών και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων, που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις αυτές, υπόκεινται σε πρόστιμο που ορίζεται σε 1‰ επί της αξίας του μεταβιβαζομένου ακινήτου ή δικαιώματος επ’ αυτού, το οποίο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 300 ευρώ ούτε ανώτερο από 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο διπλασιάζεται.