Νέες οδηγίες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Διευκολύνσεις για την πρώτη μεταβατική περίοδο

Σε αναπροσαρμογή των χρονοδιαγραμμάτων εφαρμογής των διατάξεων περί βραχυχρόνιων μισθώσεων, προχώρησε η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διευκολύνει τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές των εν λόγω ακινήτων σε αυτήν την πρώτη, επί της ουσίας, υλοποίηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. 

Με την εν λόγω απόφαση του Διοικητή της Αρχής, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
• Η ημερομηνία μέχρι την οποία ο «Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης» οριστικοποιεί την εικόνα του «Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» είναι η 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
• Τα πρόσωπα που, προκειμένου να συνάψουν Βραχυχρόνιες Μισθώσεις, έχουν προβεί ή προβαίνουν σε ανάρτηση ακίνητων σε ψηφιακή πλατφόρμα από 1.1.2018 μέχρι τις 30.11.2018, εγγράφονται στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018.
• Υποβάλλεται συγκεντρωτική, ανά ακίνητο, «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι 30.11.2018, για αναχώρηση μισθωτή από το ακίνητο μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018, στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν μισθώσεις που έχουν περιληφθεί ήδη σε «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» για το ίδιο, ως άνω, διάστημα.

• Για αναχώρηση μισθωτή από 1.11.2018 και μέχρι 30.11.2018 υποβάλλεται «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20/12/2018, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΠΟΛ. 1187/2017.