Νέο χρηματοδοτικό «εργαλείο» από την Κομισιόν

Πρόγραμμα Στήριξης Μεταρρυθμίσεων με προϋπολογισμό 25 δισ ευρώ για όλα τα κράτη- μέλη

Το πρόβλημα της προώθησης και εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, που κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών, αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι έτσι για να μη χαθεί η σημερινή θετική συγκυρία, ετοιμάζει ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα 25 δισ ευρώ.

Συγκεκριμένα, το προτεινόμενο Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων θα παρέχει χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη προκειμένου να ακολουθούν και να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό των οικονομιών τους, κυρίως μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Στοχευμένη στήριξη θα παρέχεται επίσης στα κράτη μέλη που επιθυμούν να υιοθετήσουν το ευρώ.

Το Πρόγραμμα με  συνολικό προϋπολογισμό 25 δισ. ευρώ και θα στηρίζει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε τομείς όπως οι αγορές προϊόντων και εργασίας, η εκπαίδευση, τα φορολογικά συστήματα, οι κεφαλαιαγορές, το επιχειρηματικό περιβάλλον καθώς και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό και οι μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης. Θα είναι ανοιχτό σε όλα τα κράτη μέλη που επιθυμούν να ωφεληθούν από αυτό και περιλαμβάνει τρία ξεχωριστά και συμπληρωματικά μέσα:

  1. ένα εργαλείο υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, με προϋπολογισμό ύψους 22 εκατ. ευρώ για όλα τα κράτη μέλη, το οποίο θα παρέχει χρηματοδοτική στήριξη για βασικές μεταρρυθμίσεις που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.
  2. έναν μηχανισμό τεχνικής στήριξης που θα βοηθά τα κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μεταρρυθμίσεις, καθώς και να βελτιώνουν τη διοικητική τους ικανότητα. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται στην εμπειρία του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων το οποίο, τα τελευταία χρόνια, έχει παράσχει στήριξη περισσότερα από 440 έργα μεταρρυθμίσεων σε 24 κράτη μέλη. Είναι διαθέσιμος σε όλα τα κράτη μέλη και έχει προϋπολογισμό ύψους 0,84 δισ. Ευρώ
  3. έναν μηχανισμό σύγκλισης, με προϋπολογισμό 2,16 δισ. ευρώ, που θα παρέχει ειδική χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη στα κράτη μέλη που έχουν κάνει αποδεδειγμένα βήματα προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης του ευρώ.