Πού θα καταλήξουν οι «ακατάλληλοι» της ΑΑΔΕ

Μεταφέρονται σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών ακόμα κι αν δεν υπάρχουν "κενές" οργανικές θέσεις

Δεν θα πάνε σπίτι τους, αλλά σε άλλες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Ο λόγος για τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, που θα "κοπούν" στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που υπογράφουν ο Ε. Τσακαλώτος και η Ο. Γεροβασίλη,  οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, που θα αξιολογηθούν ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών συμπεριλαμβανομένων των Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ), καθώς και σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα κριτήρια καταλληλότητας κι επάρκειας περιγράφονται σε Απόφαση του περασμένου Νοεμβρίου και μεταξύ άλλων αφορούν στην ικανότητα ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, λήψης αποφάσεων, επίλυσης προβλημάτων, διαχείρισης της τεχνολογίας, γνώσης της φορολογικής νομοθεσίας, στην επάρκεια διενέργειας φορολογικών ελέγχων, στα ηγετικά προσόντα.

Οι μεταφερόμενοι υπάλληλοι, που μπορούν να δηλώσουν προτίμηση, τοποθετούνται σε κενές οργανικές θέσεις ίδιου κλάδου και κατηγορίας και με την ίδια σχέση εργασίας, ενώ εάν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται προσωποπαγείς αντίστοιχου κλάδου και κατηγορίας. Κατατάσσονται στα ίδια μισθολογικά κλιμάκια και διατηρούν το σύνολο των αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής διαφοράς, ενώ η διαδικασία μεταφοράς τους στις νέες θέσεις ολοκληρώνεται σε έξι μήνες από την κοινοποίηση στο Υπουργείο Οικονομικών της απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.