Στενό μαρκάρισμα της ΑΑΔΕ για το «ξέπλυμα»

Πρώτη ενημερωτική συνάντηση με τους επαγγελματίες που μπαίνουν στο "μικροσκόπιο" της Αρχής

Με βαριά πρόστιμα αλλά και ποινές φυλάκισης, βρίσκονται, πλέον, όσοι επαγγελματίες αθετούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νέο πλαίσιο για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες. Σήμερα, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ και το επιτελείο του κάλεσαν λογιστές, φοροτεχνικούς, μεσίτες και εμπόρους- εκπλειστηριαστές αγαθών μεγάλης αξίας, για μια πρώτη επαφή με τις διατάξεις που μόλις ψηφίστηκαν και έγινε σαφές ότι το δίμηνο που απομένει ως το τέλος του έτους θα είναι μεταβατικό. Αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η αυστηρή εφαρμογή των νέων κανόνων. 

Οι νέες ποινές για όσους διευκολύνουν το "ξέπλυμα" είναι οι εξής: 

 • Φυλάκιση μέχρι δύο έτη, σε περιπτώσεις: α) Παράλειψης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής β) Παρουσίασης ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων
 • Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ
 • Πρόστιμο σε βάρος των μελών Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, μέχρι ένα εκατομμύριο
 • Απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους
 • Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης
 • Οριστική απαγόρευση άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας
 • Οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ  σε εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα
 • Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης
 • Οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Ποιες συναλλαγές θα πρέπει να θεωρούνται ύποπτες;

 • Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του
 • Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου
 • Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας
 • Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων
 • Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές
 • Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί
 • Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής
 • Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας
 • Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα
 • Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου
 • Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο
 • Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη
 • Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό
 • Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων)

Οι υπόχρεοι επαγγελματίες οφείλουν όχι μόνο να ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές, χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους, αλλά και να απέχουν από τέτοιες δραστηριότητες.