Στο «μάτι» της ΑΑΔΕ οι τραπεζικές θυρίδες

Υψηλός κίνδυνος για "ξέπλυμα" από τους βασικούς "πελάτες" των θυρίδων, σύμφωνα με Έκθεση του υπουργείου Οικονομικών

Μπορεί οι Ελεγκτικές Αρχές να έχουν, πλέον, μεγαλύτερη ευχέρεια στο να κατάσχουν το περιεχόμενο τραπεζικών θυρίδων, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΑΔΕ μπορεί να κοιμάται ήσυχη, αν λάβει κανείς υπόψιν τα αποτελέσματα της πρώτης Έκθεσης για το ξέπλυμα "μαύρου" χρήματος. 

Οι υπηρεσίες θυρίδων ασφαλείας παρέχονται στο 45% περίπου του δικτύου υποκαταστημάτων των σημαντικών τραπεζών, για τη φύλαξη πολύτιμων αντικειμένων των πελατών τους. Το περιεχόμενο της θυρίδας ασφαλείας δεν δηλώνεται και η πρόσβαση σε αυτήν μπορεί να εκχωρηθεί νόμιμα σε τρίτα φυσικά πρόσωπα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; Ότι η σχετική υπηρεσία ενέχει σημαντικό κίνδυνο "ξεπλύματος", καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποφυγής φορολογικών ελέγχων ή ελέγχων για την πρόληψη του "ξεπλύματος", με την απόκρυψη εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, χωρίς να χρειάζεται μάλιστα ιδιαίτερη εμπειρία.

Στις 31/12/2016, τα συμβόλαια μίσθωσης θυρίδας ασφαλείας ανέρχονταν σε περίπου 190 χιλιάδες (1% των φυσικών προσώπων με ενεργούς καταθετικούς λογαριασμούς), αλλά με καθοδική τάση (-4% από το 2015). Αυτό που κινητοποιεί τις ελεγκτικές υπηρεσίες είναι, όμως, ότι περίπου το 9% των πελατών με θυρίδα ασφαλείας ανήκαν σε κατηγορίες πελατών υψηλού κινδύνου, που αφορούσαν κυρίως πελάτες Private Banking (37%), πελάτες που ενέχουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής (24%), πελάτες που συναλλάσσονται με χώρες υψηλού κινδύνου (17%) και ΠΕΠ (2%).

Στο 2% των συμβολαίων μίσθωσης θυρίδων ασφαλείας επιβλήθηκε κατάσχεση/δέσμευση του περιεχομένου τους, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επιβλήθηκαν από τις φορολογικές και δικαστικές αρχές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του 2016, το 14% των θυρίδων ασφαλείας ανοίχθηκαν τουλάχιστον μία φορά από τρίτους εκδοχείς. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4174/2013, στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, οι φορολογικές αρχές δύνανται να δεσμεύσουν τουλάχιστον το 50% των μετρητών και το 100% των αντικειμένων πλην μετρητών από τις θυρίδες ασφαλείας προσώπων που κατηγορούνται για εγκλήματα φοροδιαφυγής (άνω των 150.000 ευρώ).