Ακόμα μία προσπάθεια για εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.
 


Προφανώς δεν αποτελεί είδηση η έκδοση νέας αυστηρής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την απαγόρευση το6 καπνίσματος τόσο σε κλειστούς δημόσιους χώρους, όσο και σε ιδιωτικούς χώρους και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ασφαλώς όμως θα αποτελέσει είδηση η εντατικοποίηση των ελέγχων από τα αρμόδια όργανα για την πραγματική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, καθώς το υφιστάμενο θεσμικό αντικαπνιστικό πλαίσιο είναι επαρκές, αν λάβει κανείς υπόψη του, ότι ήδη από το 2005 η χώρα μας με τον Ν.3420/2005 (ΦΕΚ Α 298) έχει κυρώσει την Σύμβαση Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού, ενώ πρόσφατα, με την ψήφιση του Ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α΄174) έγινε και η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014, για την προσέγγιση των νομοθετικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών της ΕΕ, σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/37/ΕΚ .
Ειδικότερα, με την υπ. αριθμ. πρωτ. Γ.Π./Δ2β/οικ.8809/31-1-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, που υπογράφεται από τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, με θέμα ¨απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της αντικαπνιστικής νομοθεσία -, η οποία όπως διευκρινίζεται εντάσσεται στο πλαίσιο της επίτευξης του βασικού στόχου της προάσπισης της δημόσιας υγείας, καλούνται τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, που έχουν επιφορτιστεί με τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων αναφορικά με τις απαγορεύσεις χρήσης, αλλά και την κατασκευή, παρουσίαση, πώληση και προβολή προϊόντων καπνού, να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων τακτικών και εκτάκτων και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων  και στην συνέχεια να αποστέλλουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στο Τμήμα Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας .
Με την ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3730/2008 αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του νόμου, την βεβαίωση των παραβάσεων, την επιβολή προστίμων και κυρώσεων είναι αφενός οι Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας – Τμήματα Περιφερειακής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας, οι Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιφερειακής Υγιεινής του Ν. Αττικής και του Ν. Θεσσαλονίκης, η Δημοτική Αστυνομία, καθώς και οι Λιμενικές αρχές  στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και ο Τομέας Ελέγχου Δημόσιας  Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ), ενώ κατά την διενέργεια του κατασταλτικού ελέγχου οι κατά τόπο αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές υποχρεούνται να παρέχουν άμεση συνδρομή, κατόπιν αιτήσεως του Τομέα Ελέγχου.  
Επίσης στην σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3730/2008, η παραβίαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ και τους υπαλλήλους του Δημόσιου τομέα, στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους. Παράλληλα επισημαίνεται ότι, σε όσους καπνίζουν, ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού κατά παράβαση του άρθρου 3 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) έως πεντακόσια (500) Ευρώ, λαμβανομένης  υπόψη  της τυχόν υποτροπής. Αντίστοιχα δε, σε κάθε υπεύθυνο διαχείρισης και λειτουργίας των χώρων της πρώτης παραγράφου του άρθρου 3 (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), που ανέχεται την παράβαση των διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ, ενώ σε περίπτωση τέταρτης υποτροπής ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με απόφαση της αρχής η οποία την χορήγησε, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, ενώ στην πέμπτη υποτροπή ανακαλείται οριστικά η άδεια λειτουργίας με απόφαση της αρχής που την χορήγησε.
Παράλληλα ορίζεται ότι, σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού σε ανηλίκους, ή ανέχονται παραβίαση της σχετικής διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως δέκα χιλιάδες (10.000) Ευρώ, με αντίστοιχη πρόβλεψη για την προσωρινή, ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργία του καταστήματος σε περίπτωση τέταρτης ή πέμπτης υποτροπής . Ως κριτήρια για τον ορισμό του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη, ο χώρος εντός του οποίου διαπιστώνεται η παραβίαση, η μη λήψη μέτρων για την αποτροπή των παραβιάσεων (όπως η μη απομάκρυνση των σταχτοδοχείων), η μη ανάρτηση σήματος για την απαγόρευση του καπνίσματος, η μη ανταπόκριση του υπεύθυνου του καταστήματος σε διαμαρτυρία για την παραβίαση, η μη συνεργασία του υπευθύνου του καταστήματος  με τα αρμόδια όργανα για την πραγματοποίηση του ελέγχου και η τυχόν υποτροπή.
Επίσης στην σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4419/2016, όσον αφορά στα ηλεκτρονικά τσιγάρα, στα νέα προϊόντα καπνού και στα φυτικά προϊόντα για κάπνισμα, αυτά εξομοιώνονται με τα προϊόντα καπνού, ως προς την χρήση, την  πώληση και την διαφήμιση τους και κατά συνέπεια τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται και στον παραβάτη καπνιστή, ή χρήστη προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου, και φυτικών προϊόντων για κάπνισμα .    
Τέλος, με την σχετική εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3730/2008, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 35 του Ν.3896/2010 για την παραβίαση της απαγόρευσης καπνίσματος στα πάσης φύσεως αυτοκίνητα, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, όταν σε αυτά επιβαίνουν ανήλικοι κάτω των 12 ετών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ποσού 1.500 Ευρώ, στον επιβαίνοντα που καπνίζει ανεξάρτητα από το αν είναι αυτός ο οδηγός, ενώ διπλασιάζεται το ποσό στα 3.000 Ευρώ, αν αυτός που καπνίζει οδηγεί αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης .Επιπλέον στους οδηγούς των οχημάτων αυτών επιβάλλεται και η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός για κάθε παράβαση, έστω και αν δεν διέπραξαν οι ίδιοι την παράβαση, αλλά άλλο πρόσωπο που επέβαινε στο αυτοκίνητο.
Απομένει να διαπιστωθεί η βούληση των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων για την εφαρμογή και αυτής της νέας εγκυκλίου, καθώς και η διάθεση των καπνιστών για εκούσια συμμόρφωση τους στην κείμενη νομοθεσία.