Αποφάσεις Ένταξης και Απόρριψης στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ