Απουσιολόγιο στα σχολεία και για τους εκπαιδευτικούς

Απουσιολόγιο για δασκάλους και καθηγητές καθιερώνει από φέτος το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Απουσιολόγιο για δασκάλους και καθηγητές καθιερώνει από φέτος το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τη ρύθμιση, που κατατέθηκε στην Βουλή την Παρασκευή σε νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, προβλέπεται η καθημερινή τήρηση "Βιβλίου Παρουσίας Προσωπικού" της δημόσιας εκπαίδευσης που απασχολείται με οιαδήποτε φύσεως σχέση σε αυτή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Έθνους, στην ίδια ρύθμιση προβλέπονται αλλαγές και για άλλα θέματα των εκπαιδευτικών, όπως:

* Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας μπορούν να τοποθετούνται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης από αυτήν που τοποθετήθηκαν και εντός της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

* Οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να απασχολούνται με υπερωριακή απασχόληση κατά τις κείμενες διατάξεις, έως το 40% του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησής τους.

* Διοικητικοί υπάλληλοι ή αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί υπηρετούντες σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Διευθύνσεις Εκπαίδευσης δύνανται με απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης να αποσπώνται για την άσκηση διοικητικού έργου σε Δομές Δια Βίου Μάθησης, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης και σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εντός της ίδιας περιφερειακής Διεύθυνσης. Η απόσπαση διαρκεί για ένα έτος και μπορεί να ανανεώνεται έως και τρεις φορές.