Δεξιότητες για την αγορά εργασίας: Πολιτικές της ΕΕ για την ΕΕΚ και τη βελτίωση των δεξιοτήτων

Το ενημερωτικό δελτίο της ΕΕ, εστιάζει στην πολιτι­κή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων που συνδέ­ονται άμεσα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Οι τεχνολογικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές μεταβολές, μαζί με την παγκοσμιοποίηση, αλλάζουν τη φύση της ερ­γασίας. το περιεχόμενο των καθηκόντων και τις απαιτήσεις για κατάρτι­ση. Η ανταγωνιστικότητα εντός της ΕΕ εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την ικανότητα που θα επιδείξει η ίδια στην αποτελεσματική προσαρ­μογή σε αυτές στις αλ­λαγές. Όμως αν συμβεί αυτό, πρέπει να διασφα­λιστεί ότι: α) οι ελλείψεις σε δεξιότητες δεν θα ανακόψουν την ανάπτυξη και β) τα άτομα θα αποκτούν τα προσόντα που χρειάζονται ώστε να προσαρμοστούν στις μελλοντικές αλλαγές και να αποφεύγεται ο κίνδυνος απώλειας της εργασίας τους. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

αποτελεί ένα σημαντικό εργα­λείο. μέσω του οποίου τα άτομα και ιδιαίτερα οι νέοι αποκτούν δεξιότητες. Επίσης μέσω της δι­αρκούς επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρ­τισης μπορούν οι ενήλικες να αποκτήσουν πρό­σβαση. σε συνεχή βάση, στις διαδικασίες βελτί­ωσης και εκμάθησης νέων δεξιοτήτων ώστε να προσαρμοστούν στις αλλαγές.

 

Πηγή: europarl.europa.eu

Β