ΕΕΤ: Διευκρινίσεις για παράταση εμφάνισης και λήξης επιταγών

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Σε διευκρινίσεις αναφορικά με την τρόπο εφαρμογής του άρθρου 2 της από 30/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, το οποίο προβλέπει την παράταση κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες της προθεσμίας λήξης, εμφάνισης και πληρωμής όλων των αξιογράφων προχώρησε με ανακοίνωση της η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση της η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναφέρει ότι, το άρθρο 2 της από 30/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει την αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων εις διαταγήν, με ημερομηνία πληρωμής από την 31/3/2020 μέχρι την 31/5/2020, κατά εβδομήντα πέντε  (75) ημέρες . Η σχετική αναστολή, σύμφωνα με την ως άνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου αφορά σε συγκεκριμένη κατηγορία υπόχρεων προσώπων, που μπορούν να κάνουν χρήση της σχετικής ευνοϊκής ρύθμισης και τίθεται προθεσμία έξι (6) εργασίμων ημερών, για την σχετική δήλωση των αξιογράφων αυτών.

Σύμφωνα δε με την σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών τραπεζών ισχύουν τα ακόλουθα αναφορικά με τις κάτωθι κατηγορίες υποχρέων προσώπων:

 

Α) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΔ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

  1. Για την διευκόλυνση των συναλλασσομένων και ειδικότερα των υποχρέων προς πληρωμή των αξιογράφων (εκδοτών επιταγών, αποδεκτών συναλλαγματικών, εκδοτών γραμματίων εις διαταγήν κ.λ.π.) τα ΑΦΜ των οποίων εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), των πληττομένων επιχειρήσεων (όπως αυτά προσδιορίζονται και διαβιβάζονται στις τράπεζες από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων – ΑΑΔΕ) και επιθυμούν να κάνουν χρήση της σχετικής ευνοϊκής ρύθμισης, τα πιστωτικά ιδρύματα θα ολοκληρώσουν και θα ενημερώσουν άμεσα το κοινό – εντός της προβλεπόμενης στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου προθεσμίας-, σχετικά με την διαδικασία υποβολής της εν λόγω δήλωσης.

 

Η σχετική διαδικασία υποβολής της δήλωσης από τους ενδιαφερομένους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, έως τα μεσάνυχτα της 7ης Απριλίου του 2020. Έως την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι επιτρεπτή η εμφάνιση, η πληρωμή και η σφράγιση των ως άνω αξιογράφων.

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχει ήδη καταστεί δέκτης πολλών παραπόνων από ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στην σχετική ρύθμιση εκδότες, ή κομιστές των αξιογράφων, οι οποίοι δηλώνουν ότι, οι τράπεζες δεν έχουν πλήρη ενημέρωση από την ΑΑΔΕ και για τους νέους ΚΑΔ, που έχουν ήδη ενταχθεί με νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, στις πληττόμενες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το ΑΦΜ τους να μην έχει αποσταλεί στις τράπεζες και με τον τρόπο αυτό, να κινδυνεύουν να σφραγιστούν τα αξιόγραφα τους. Ελπίζουμε ότι, κατόπιν σχετικής επισήμανσης και από την πλευρά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου το ζήτημα θα τακτοποιηθεί εγκαίρως, ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για τους εκδότες των αξιογράφων αυτών.

 

  1. Ως εκ τούτου το χρονικό διάστημα από την 31/3/2020, μέχρι την 7/4/2020, αναστέλλεται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος για την εμφάνιση, την πληρωμή και την σφράγιση των ως άνω αξιογράφων.

 

  1. Μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής ημερομηνίας (ήτοι της 7/4/2020 , δεν θα είναι δυνατή η οποιαδήποτε δήλωση για την υπαγωγή των αξιογράφων αυτών στην ευνοϊκή ρύθμιση της, από 30/3/2020, πράξης νομοθετικού περιεχομένου .

 

  1. Από την 8η Απριλίου 2020 και μετά, τα αξιόγραφα, για τα οποία δεν θα έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η κατά τα ως άνω αναφερόμενα δήλωση, θα εμφανίζονται, θα πληρώνονται και θα σφραγίζονται κανονικά.
  2. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή των αξιογράφων, παρά το γεγονός ότι, εμπίπτουν στους ΚΑΔ των πληττομένων επιχειρήσεων, επιθυμούν να πληρώσουν αυτά εμπροθέσμως, δηλαδή  κατά την ημερομηνία της λήξης τους, ακόμα και πριν την 7η Απριλίου 2020 θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα .

 

Β. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο ΚΑΔ ΘΑ ΥΠΑΧΘΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΠΙΛΙΟΥ 2020 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

  1. Η ίδια ως άνω διαδικασία δήλωσης αξιογράφων θα ισχύσει και για τις επιχειρήσεις, τα ΑΦΜ των οποίων, θα συμπεριληφθούν στους προστατευόμενους ΚΑΔ, εντός του Απριλίου του 2020. Η σχετική δήλωση θα υποβάλλεται εντός έξι (6) εργασίμων ημερών από την υπαγωγή τους στην περίμετρο των πληττόμενων ΚΑΔ, με την σχετική Υπουργική Απόφαση.
  1. Εφόσον οι υπόχρεοι προς πληρωμή αξιογράφων, παρά το γεγονός ότι, εμπίπτουν στους προστατευόμενους ΚΑΔ, που θα ενταχθούν στις πληττόμενες επιχειρήσεις τον Απρίλιο του 2020, επιθυμούν να πληρώσουν τα αξιόγραφα, πριν από την καταληκτική ημερομηνία των έξι εργασίμων ημερών, από την υπαγωγή τους κατά τα ως άνω οριζόμενα, θα πρέπει να επικοινωνούν με την πληρώτρια τράπεζα.

 

Γ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Οι προαναφερθείσες διατάξεις της, από 30/3/2020, πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν επηρεάζουν την εμφάνιση, την πληρωμή και την σφράγιση των λοιπών αξογράφων, οι υπόχρεοι προς πληρωμή των οποίων δεν εμπίπτουν στους παραπάνω ΚΑΔ.

Διευκρινίζεται όμως ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω πράξη νομοθετικού περιεχομένου, οι κομιστές των αξογράφων, οι οποίοι δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), των επιχειρήσεων, που περιλαμβάνονται στις σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, δύνανται να ενταχθούν ατομικά στις ρυθμίσεις των άρθρων 1,2 και 3 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (οι οποίες προβλέπουν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αναστολή της καταβολής ΦΠΑ, άλλων βεβαιωμένων οφειλών, φόρων και υποχρεώσεων προς την Φορολογική Διοίκηση και αναστολή των υποχρεώσεων τους για την καταβολή των ασφαλιστικών τους οφειλών και δόσεων ρυθμισμένων οφειλών), από την 1η Απριλίου 2020 και εφεξής, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων, που αναστέλλονται, σύμφωνα με την ως άνω διαδικασία είναι μεγαλύτερα του είκοσι τοις εκατό (20%), του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις συνολικές εκροές, που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές εμπρόθεσμες, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ.

Τέλος, να σημειωθεί ότι, η προβλεπόμενη στην περ. β του άρθρου δεύτερου της ως άνω από 30/3/2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της σχετικής δήλωσης των αξιογράφων, σε ειδική πλατφόρμα της ΔΙΑΣ ΑΕ ή της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμοστεί, καθώς στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΣ ΑΕ δεν υπάρχει σχετική εφαρμογή, ενώ στην ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, γίνεται παραπομπή στην σχετική διευκρινιστική ανακοίνωση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.