Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις- 2018

Η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης κατάρτισε την 3η Έκθεση  για την επάρκεια των συντάξεων με τίτλο: Έκθεση για την Ασφάλεια των Συντάξεων του 2018. Τρέχουσα και  μελλοντική επάρκεια εισοδήματος στα γηρατειά στην ΕΕ.

Η έκθεση αυτή, που δημοσιεύεται ανά τριετία, παρέχει μια εικόνα των συνταξιοδοτικών πολιτικών των κρατών μελών που εστιάζουν στην επάρκεια των εισοδημάτων γήρατος σήμερα και στις επόμενες δεκαετίες. Θέτει τα βασικά ερωτήματα σχετικά με το πώς τα συνταξιοδοτικά συστήματα εξυπηρετούν τους πολίτες μας, και συγκεκριμένα: Πόσο καλά προστατεύονται σήμερα οι ηλικιωμένοι Ευρωπαίοι από τη φτώχεια; Ποια επίπεδα προστασίας θα απολαύουν οι μελλοντικοί συνταξιούχοι; Πώς αλλάζουν τα εισοδήματα ανδρών και γυναικών όταν συνταξιοδοτούνται; Και πώς να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και των ετών συνταξιοδότησης, καθώς το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να βελτιώνεται;

Εκτός από την τακτική ανάλυση των εισοδημάτων γήρατος και των συνταξιοδοτικών πολιτικών, κάθε έκδοση της έκθεσης για την επάρκεια των συντάξεων φέρνει στο επίκεντρο νέα θέματα, αντικατοπτρίζοντας τη δυναμική κοινωνική ατζέντα της ΕΕ και τις βαθιές μεταβολές που συμβαίνουν στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον κόσμο της εργασίας. Η έκθεση του 2018 υπογραμμίζει τομείς που είναι καθοριστικοί για την επίτευξη των αρχών του ευρωπαϊκού πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Αντικατοπτρίζει τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων όσον αφορά τη φτώχεια και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα που παραμένουν εντυπωσιακά μεγάλες, παρά τις αυξημένες βελτιώσεις. Για πρώτη φορά, η έκθεση εξετάζει λεπτομερώς τις ευκαιρίες για τα άτομα που ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης να αποκτήσουν επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η έκθεση ασχολείται εξίσου με τον τρόπο με τον οποίο η συμπληρωματική αποταμίευση, ιδίως οι επαγγελματικές συντάξεις, συμβάλλουν στα εισοδήματα γήρατος στα διάφορα κράτη μέλη.

Όπως διαπιστώνει η Έκθεση για την Ασφάλεια των Συντάξεων του 2018, οι ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των συντάξεων είναι και πάλι υψηλές στην ημερήσια διάταξη σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν επαρκή εισοδήματα συνταξιοδότησης στις γηράσκουσες κοινωνίες. Ελπίζουμε ότι τα πορίσματα αυτής της έκθεσης θα αποτελέσουν πολύτιμη πηγή αναφοράς για τις συζητήσεις πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Marianne THYSSEN
Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα των εργαζομένων.

ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η αρχή 15 του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων τονίζει το δικαίωμα των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων να λαμβάνουν συντάξεις ανάλογες με τις εισφορές και να εξασφαλίζουν επαρκή εισοδήματα, το δικαίωμα των γυναικών και των ανδρών να έχουν ίσες ευκαιρίες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα και το δικαίωμα σε πόρους που εξασφαλίζουν την αξιοπρέπεια. Η ΕΕ υποστηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της επάρκειας των συντάξεων, διευκολύνοντας την αμοιβαία μάθηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Η διατήρηση επαρκών συντάξεων στις γηράσκουσες κοινωνίες είναι καθοριστικής σημασίας για τις προσπάθειες οικονομικού συντονισμού και για την εξασφάλιση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς στην ΕΕ, καθώς οι συντάξεις αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος για τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους και σημαντικό στοιχείο των δημόσιων δαπανών.
Η έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων του 2018, που συντάχθηκε από κοινού από την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλύει την επάρκεια των τρεχουσών και μελλοντικών συντάξεων, δηλαδή: πώς συμβάλλουν στη διατήρηση του εισοδήματος ανδρών και γυναικών κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους και την πρόληψη της φτώχειας . Υποστηρίζει τα κράτη μέλη στο σχεδιασμό επαρκών συνταξιοδοτικών συστημάτων, διατηρώντας οικονομικά βιώσιμη, αλληλοσυμπληρώνοντας την έκθεση για τη γήρανση του πληθυσμού. Η έκθεση τονίζει ότι:

– παρά τις βελτιώσεις, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού –

 1. Περίπου 17,3 εκατομμύρια ή 18,2% των ηλικιωμένων (ηλικίας 65 ετών και άνω) στην ΕΕ παραμένουν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, παρόλο που είναι 1,9 εκατομμύρια λιγότερα από ό, τι το 2008. Η φτώχεια στην ηλικία και ο κοινωνικός αποκλεισμός παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητο από το 2013 στην ΕΕ κατά μέσο όρο, με βελτίωση σε 16 κράτη μέλη και χειροτέρευση των 12. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο από τους άνδρες. Σε επίπεδο ΕΕ, οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν λιγότερο συχνά εισοδηματική φτώχεια από ό, τι οι εργαζόμενοι, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις χώρες. Σε επτά κράτη μέλη, ο ηλικιωμένος πληθυσμός αντιμετωπίζει υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας από ό, τι η υπόλοιπη κοινωνία. Ως βασική πηγή εισοδήματος γήρατος, οι συντάξεις είναι καθοριστικές για την πρόληψη της εισοδηματικής φτώχειας.
  2. Το μέσο εισόδημα των ηλικιωμένων στην ΕΕ είναι 93% του εισοδήματος του νεότερου πληθυσμού, με μεγάλες διαφορές ανά φύλο και μεταξύ των κρατών μελών. Οι συντάξεις κατά τα πρώτα έτη μετά τη συνταξιοδότησή τους ανέρχονται σήμερα σε περισσότερο από το ήμισυ του εισοδήματος από την εργασία στα τέλη της σταδιοδρομίας (58% στην ΕΕ). Σε εθνικό επίπεδο, ο λόγος κυμαίνεται από πάνω από 80 τοις εκατό σε λιγότερο από 40 τοις εκατό, έχοντας αυξηθεί σε όλα εκτός από τρία κράτη μέλη από το 2008.
  3. Αν και η διάρκεια της επαγγελματικής ζωής αυξάνεται, η διάρκεια της συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα, καθώς το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται. Κατά μέσο όρο στην ΕΕ, ο χρόνος που αφιερώνεται στη συνταξιοδότηση είναι περίπου το ήμισυ (51%) από ό, τι δαπανάται για απασχόληση. Ο λόγος αυτός αναμένεται να αυξηθεί στο 53% έως το 2060, θέτοντας ως στόχο την εξεύρεση νέας ισορροπίας μεταξύ της επαγγελματικής ζωής και της συνταξιοδότησης και της διατήρησης επαρκών συντάξεων.
  4. Οι συντάξεις, παράλληλα με τη φορολογία, συμβάλλουν στη διασφάλιση της ισόρροπης κατανομής των εισοδημάτων από τη συνταξιοδότηση από το εισόδημα κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής. Ωστόσο, το βάθος της φτώχειας εισοδήματος γήρατος δείχνει ότι η ανισότητα μεταξύ των ηλικιωμένων εξακολουθεί να υφίσταται. Τα υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας μπορούν να προκληθούν από το χαμηλό συνολικό εισόδημα, καθώς και από την ανισότητα. Στην ΕΕ στο σύνολό της, παρατηρήθηκε αύξηση της ανισότητας των εισοδημάτων (σε 16 χώρες κάτω από 9) και σε βάθος φτώχειας (σε 19 χώρες) σε γήρας μεταξύ 2013 και 2016. Οι ηλικιωμένοι που κινδυνεύουν από τη φτώχεια είναι τώρα φτωχότερες.
  5. Ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην ηλικία αυξάνεται με την ηλικία. Περισσότερο από το ήμισυ όλων των ηλικιωμένων που κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ είναι ηλικίας 75 ετών και άνω (8,8 εκατομμύρια το 2016), εν μέρει λόγω των παρελθουσών επιδόσεων της αγοράς εργασίας. Ενώ οι ανάγκες αυξάνονται με την ηλικία, η αξία των συντάξεων διαβρώνεται κατά τη συνταξιοδότηση.
  Η τιμαριθμική αναπροσαρμογή της σύνταξης και η πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από το δημόσιο ή σε επιδοτούμενες υπηρεσίες μπορούν να συμβάλουν στην υποστήριξη της ποιότητας ζωής κατά τη συνταξιοδότηση.
  6. Περισσότερο από το 20% των ηλικιωμένων γυναικών (ηλικίας 65 ετών και άνω) κινδυνεύουν από τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό στην ΕΕ, σε σύγκριση με το 15% των ηλικιωμένων ανδρών. Οι μεγαλύτερες γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο, να ζήσουν μόνοι τους και να έχουν χαμηλότερες συντάξεις. Κατά συνέπεια, οι ηλικιωμένες γυναίκες εκτίθενται σε μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού σε όλα τα κράτη μέλη. Σε ορισμένες χώρες, πάνω από το 10% των ηλικιωμένων γυναικών δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά την απαραίτητη υγειονομική περίθαλψη. Καθώς ο πληθυσμός της ΕΕ μεγαλώνει, αυξάνεται ο αριθμός και το μερίδιο του πληθυσμού των ηλικιωμένων γυναικών (και, μαζί με αυτές, των ηλικιωμένων γυναικών). Παρόλο που οι όμοιες σταδιοδρομίες για άνδρες και γυναίκες θα οδηγούσαν σε παρόμοιες συντάξεις, το χάσμα μεταξύ των φύλων στις συντάξεις είναι 37,2% στην ΕΕ. Αν και είναι μικρότερο για τους νέους συνταξιούχους, το χάσμα έχει παραμείνει σε υψηλά επίπεδα σε πολλές χώρες από το 2009. Οι ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες να αποκτήσουν συνταξιοδοτικά δικαιώματα εξαρτώνται από πολιτικές αγοράς εργασίας και συνταξιοδότησης που υποστηρίζουν ίσες σταδιοδρομίες και εισοδήματα.
 2. 7. Τα άτομα με μη τυπική ή αυτοαπασχόληση αντιμετωπίζουν συχνά λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες πρόσβασης και συγκέντρωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων από ό, τι σε συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Για τους υπαλλήλους που ήταν σε μη κανονική απασχόληση, μόλις αποσυρθούν, αυτά τα εμπόδια μπορούν να ενισχύσουν το χάσμα εισοδήματος με όσους ήταν στην κανονική απασχόληση.
  Οι αυτοαπασχολούμενοι είναι μια πολύ διαφορετική ομάδα και είναι πιθανότερο από τους εργαζόμενους να χτίσουν τις αποταμιεύσεις τους εκτός του συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι συνταξιούχοι αυτοαπασχολούμενοι έχουν κατά μέσο όρο χαμηλότερες συντάξεις, υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία και υψηλότερο κίνδυνο εισοδηματικής φτώχειας και είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε οικονομικές δυσκολίες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν ολοένα και περισσότερο μέτρα για να διευκολύνουν την πρόσβαση στα συνταξιοδοτικά συστήματα για άτομα που ανήκουν σε διαφορετικούς τύπους μη τυπικής απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.
  8. Τα διαλείμματα σταδιοδρομίας για κοινωνικούς λόγους, είτε σχετίζονται με την ανεργία, τη φροντίδα των παιδιών, την περίθαλψη εξαρτώμενων μελών της οικογένειας ή την αναπηρία τους, έχουν ως αποτέλεσμα ελαφρώς χαμηλότερες συντάξεις. Οι συνταξιοδοτικές πιστώσεις αποτελούν βασικό μοχλό πολιτικής που περιορίζει τον αντίκτυπο της συνταξιοδοτικής επάρκειας σε τέτοιου είδους διακοπές στη σταδιοδρομία, σε σύγκριση με τα διαλείμματα σταδιοδρομίας χωρίς κοινωνικό λόγο.
  9. Τα μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων, ιδίως για τους συνταξιούχους χαμηλού εισοδήματος, καθίστανται ολοένα και πιο εμφανείς στην ΕΕ. Η δυναμική των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη άρχισε να μετατοπίζεται κατά την περίοδο 2014-2017, αντανακλώντας τα οφέλη της βιωσιμότητας που επιτεύχθηκαν μέσω προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και την αναγνώριση ότι αυτά πρέπει να συνοδεύονται από μέτρα για τη διασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων.
  10. Η προσφυγή σε διατάξεις ελάχιστου εισοδήματος για τους ηλικιωμένους μειώθηκε ελαφρώς τα τελευταία τρία χρόνια, πιθανώς χάρη στα καλύτερα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας. Ο ρόλος τους ως δικτύου ασφαλείας γήρατος εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας, ιδίως για τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίες παραμένουν οι κύριοι δικαιούχοι προγραμμάτων ελάχιστου εισοδήματος, παρόλο που έχουν γίνει λιγότερο εξαρτημένοι από αυτά.
  11. Καθώς οι άνθρωποι παραμένουν στην αγορά εργασίας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η απασχόληση στην ηλικιακή ομάδα 55-64 αυξήθηκε κατά 5,1 ποσοστιαίες μονάδες ή 4,2 εκατομμύρια εργαζόμενους (2,2 εκατομμύρια γυναίκες και 2 εκατομμύρια άνδρες) κατά τα έτη 2013-2016, ακολουθώντας την τάση τα τελευταία 10 χρόνια. Η μεταγενέστερη συνταξιοδότηση αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για την αύξηση της απασχόλησης. αυτό είναι επίσης αποτέλεσμα των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων. Το μερίδιο των συνταξιούχων σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα μειώθηκε σημαντικά, ενώ το μερίδιο των ανέργων και των ανέργων λόγω ασθενείας ή αναπηρίας αυξήθηκε ελαφρώς. Τα κέρδη από τη συμμετοχή των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας μπορούν επίσης να αποδοθούν σε νέες, πιο μορφωμένες ηλικιακές ομάδες που αντικαθιστούν τις προηγούμενες. Ανάλογα με συγκεκριμένες καταστάσεις ανά χώρα, οι αποτελεσματικές πολιτικές για την τόνωση της συμμετοχής ποικίλλουν από την επένδυση στην αρχική εκπαίδευση στη βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση και από τη βελτίωση των συνθηκών υγείας στην προώθηση της ενεργού γήρανσης και της διαχείρισης της ηλικίας στο χώρο εργασίας.

– η επάρκεια των μελλοντικών συντάξεων θα απαιτήσει περαιτέρω βελτιώσεις

12. Καθώς το προσδόκιμο ζωής βελτιώνεται, η μακροχρόνια επαγγελματική ζωή θα είναι ζωτικής σημασίας για να μπορέσουν οι άνδρες και οι γυναίκες να αποκτήσουν επαρκείς συντάξεις. Οι συνταξιούχοι το 2056 θα έχουν χαμηλότερες συντάξεις σε σύγκριση με το εισόδημά τους από ό, τι μια παρόμοια σταδιοδρομία θα τους είχε αποκομίσει το 2016. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα μπορούν να προωθήσουν μεγαλύτερη επαγγελματική ζωή προσαρμόζοντας την ηλικία συνταξιοδότησης (π.χ. αυξάνοντας την εκ του νόμου ηλικία συνταξιοδότησης για να αντικατοπτρίζουν τα κέρδη προσδόκιμου ζωής) συνταξιοδοτικών παροχών ή απαιτήσεων σχετικά με τη διάρκεια της σταδιοδρομίας, ανταμείβοντας αργότερα τη συνταξιοδότηση και αποθαρρύνοντας την πρόωρη έξοδο. Η ισχύς των (μη) κινήτρων ποικίλλει μεταξύ των χωρών. Ταυτόχρονα, οι ευέλικτες επιλογές συνταξιοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων συνδυασμού της σύνταξης με το εισόδημα από την εργασία, και τα φορολογικά κίνητρα που προωθούν τη μεταγενέστερη συνταξιοδότηση, καθίστανται ολοένα και πιο διαδεδομένα.
13. Κατά τη σταδιακή μείωση, το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών είναι πιθανό να επιμείνει. Ενώ η διαφορά στο μήκος της σταδιοδρομίας προβλέπεται να συρρικνωθεί, το σωρευτικό αποτέλεσμα των πολλαπλών κενών σταδιοδρομίας που επηρεάζουν τις γυναίκες (αμοιβή, διάρκεια σταδιοδρομίας, διαλείμματα παιδικής μέριμνας, εργασία μερικής απασχόλησης, φροντίδα εξαρτώμενων ενηλίκων) είναι πιθανό να έχει συνεχή επίπτωση στις συντάξεις των γυναικών , η οποία αντισταθμίστηκε μόνο με ήπια αποζημίωση από τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Η μείωση των ανισοτήτων απαιτεί πολιτικές ίσων ευκαιριών που απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες σε ηλικία εργασίας (προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ισότιμη κατανομή των ευθυνών φροντίδας, αντιμετώπιση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ένταση εργασίας και διακοπή της σταδιοδρομίας) και των συνταξιοδοτικών πολιτικών που προστατεύουν επαρκώς τα διαλείμματα που συνδέονται με την περίθαλψη.

 1. Η ικανότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων να καλύπτουν διάφορες μορφές οικονομικής δραστηριότητας θα έχει σημαντική επίπτωση στη μελλοντική επάρκεια των εισοδημάτων γήρατος. Η επέκταση της συνταξιοδοτικής κάλυψης σε περισσότερους μη τυποποιημένους ή αυτοαπασχολούμενους και η προσαρμογή των όρων συσσώρευσης σε διαφορετικά πρότυπα εργασίας μπορούν να βοηθήσουν περισσότερους ανθρώπους να αποκτήσουν επαρκή συνταξιοδοτικά δικαιώματα.
  15. Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών συντάξεων με ευρέα και καλά σχεδιασμένα συμπληρωματικά συστήματα μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη επαρκών συνταξιοδοτικών αποτελεσμάτων. Ενώ σε ορισμένα κράτη μέλη οι ωριμασμένες συντάξεις επαγγελματικών προσώπων αναμένεται να συμβάλουν περισσότερο στα εισοδήματα γήρατος, σε πολλά άλλα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις όσον αφορά την επάρκεια των συντάξεων, η κάλυψη οποιουδήποτε τύπου συμπληρωματικών συντάξεων παραμένει πολύ χαμηλή. Ανάλογα με το εθνικό πλαίσιο, η εξουσιοδότηση, η αυτόματη εγγραφή, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και τα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης για διαφορετικές ομάδες εισοδήματος, αποτελούν όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης συμπληρωματικών συντάξεων και ενίσχυσης της κάλυψης τους. Η πιθανή συμβολή των συμπληρωματικών συστημάτων στην επάρκεια στα διάφορα εθνικά συνταξιοδοτικά συστήματα απαιτεί περαιτέρω διεξοδική εξέταση.
  16. Το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών επηρεάζεται από τον πλούτο και την πρόσβαση στις υπηρεσίες, ιδίως την υγεία και τη μακροχρόνια περίθαλψη. Ο πλούτος των ηλικιωμένων τείνει να είναι σημαντικά υψηλότερος από εκείνον του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, αν και είναι άνισα κατανεμημένος. Ορισμένα άτομα που κινδυνεύουν από τη φτώχεια μπορεί να έχουν την ευκαιρία να το αντισταθμίσουν χρησιμοποιώντας τα περιουσιακά τους στοιχεία. Ένα μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων κατέχει το σπίτι στο οποίο ζουν, ενώ σε ορισμένες χώρες πολλοί ηλικιωμένοι επιβαρύνονται με έξοδα στέγης. Οι ποιοτικές και προσιτές δημόσιες ή επιδοτούμενες υπηρεσίες είναι σημαντικές για το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων. Οι υπηρεσίες αυτές είναι γενικά προσιτές στα περισσότερα κράτη μέλη, αν και σε ορισμένες χώρες οι ανησυχητικά υψηλές αναλογίες ηλικιωμένων δεν έχουν επαρκή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

 

– πρέπει να συνεχιστούν οι κοινές προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ-

17. Τα μέτρα πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ υποστηρίζουν τα κράτη μέλη στην εφαρμογή των αρχών που διακηρύσσονται στον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ισότητα των φύλων, την κοινωνική προστασία, τις συντάξεις και το εισόδημα γήρατος. Η προτεινόμενη οδηγία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των γονέων και των φροντιστών αποσκοπεί στην προώθηση της ίσης κατανομής των ευθυνών περίθαλψης μεταξύ γυναικών και ανδρών που είναι ζωτικής σημασίας για την ισότητα ευκαιριών για απόκτηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Η προτεινόμενη σύσταση για την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων στοχεύει στη βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των ατόμων με διαφορετική οικονομική κατάσταση, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος τους για επαρκή σύνταξη. Για να διερευνήσει τη δυνητική συμβολή των επικουρικών συντάξεων σε επαρκή εισοδήματα γήρατος, η Επιτροπή δημιούργησε ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις συντάξεις.
18. Η Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΣΠ) υπογραμμίζει την ανάγκη για μια ολιστική μελέτη της επάρκειας των εισοδημάτων γήρατος και της οικονομικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΠ καλεί την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής να προωθήσει από κοινού τα πορίσματα της έκθεσης για την επάρκεια των συντάξεων του 2018 και την έκθεση για τη γήρανση του 2018.
19. Λαμβανομένων υπόψη των διαρκώς εξελισσόμενων συνταξιοδοτικών πολιτικών, της δημογραφικής κατάστασης και των αγορών εργασίας καθώς και της ποικιλίας των πολιτικών ζητημάτων που αξίζουν τον προβληματισμό, η επάρκεια των συντάξεων απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και ανάλυση. Στο πλαίσιο αυτό, η SPC σκοπεύει να προετοιμάσει την τέταρτη έκθεση περί επάρκειας των συντάξεων για υιοθέτηση το 2021 και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί για την προετοιμασία της έκθεσης,

Η έκθεση του 2015 για την έκθεση περί επάρκειας των συντάξεων στοχεύει σε μια πολυδιάστατη προσέγγιση της επάρκειας των συντάξεων που θα εφαρμοστεί και θα επεκταθεί και σε αυτή την έκδοση του 2018.
Η παρούσα έκθεση εξετάζει τρεις πτυχές επάρκειας: (i) την προστασία της φτώχειας, (ii) τη διατήρηση του εισοδήματος και (iii) τη διάρκεια της σύνταξης.

Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται στις συντάξεις ως βασική μορφή των εισοδημάτων μετά την έξοδο από την υπηρεσία και του εισοδήματος γήρατος για άνδρες και γυναίκες. Οι σημερινές και οι μελλοντικές πτυχές της επάρκειας των συντάξεων υπολογίζονται κατά κύριο λόγο από τη δυνατότητα των συνταξιοδοτικών εισοδημάτων να προστατεύουν τους συνταξιούχους – ανεξαρτήτως φύλου, εισοδήματος, σταδιοδρομίας και μορφών απασχόλησης – από τη φτώχεια και να αντικαταστήσουν τα προηγούμενα κέρδη τους σε εύλογο βαθμό.

Πρώτον, η επάρκεια του συνταξιοδοτικού εισοδήματος μετράται από την ικανότητά του να προλαμβάνει και να μετριάζει τον κίνδυνο φτώχειας (δηλαδή τον κίνδυνο και το βάθος της εισοδηματικής φτώχειας και της σοβαρής υλικής στέρησης) μεταξύ γυναικών και ανδρών ηλικίας 65 ετών και άνω. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο κίνδυνος φτώχειας (AROP) βασίζεται στο ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες κοινωνικές παροχές, εργασία και εισόδημα κεφαλαίου και είναι καθαρό από φόρους. Δεδομένου ότι, όταν φτάσουν στην κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αποτύχει είτε να λάβουν σύνταξη είτε να εξασφαλίσουν επαρκή δικαιώματα για να ζήσουν, η έκθεση θα εξετάσει επίσης την επάρκεια των καθεστώτων των κρατών μελών για το ελάχιστο εισόδημα πρόβλεψη για τους ηλικιωμένους με ανεπαρκείς πόρους.

Δεύτερον, η επάρκεια μετριέται από την ικανότητά της να αντικαθιστά το εισόδημα από το εισόδημα πριν από τη συνταξιοδότηση. Χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του δείκτη TRR, η έκθεση αξιολογεί την επάρκεια των τρεχουσών συντάξεων για ορισμένες περιπτώσεις σταδιοδρομίας και εισοδήματος και συγκρίνει τα ευρήματα με παρόμοια σενάρια τέσσερις δεκαετίες αργότερα. Ο υπολογισμός των θεωρητικών ποσοστών αντικατάστασης το 2056 παρέχει μια λεπτομερή εκτίμηση των επιπτώσεων των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων στις μελλοντικές συντάξεις.

Τρίτον, η έκθεση θα δώσει επίσης προσοχή στη διάρκεια της συνταξιοδότησης στην οποία δικαιούνται οι συνταξιούχοι βάσει των εθνικών συντάξεων. Εξαρτάται επίσης πότε και για πόσο χρονικό διάστημα διατίθενται οι συντάξεις στους ανθρώπους. Η διάρκεια της σύνταξης δεν πρέπει μόνο να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων, αλλά επίσης αλληλεπιδρά με την ικανότητα αντικατάστασης εισοδήματος και πρόληψης της φτώχειας των συνταξιοδοτικών συστημάτων. Αντιπροσωπεύει επίσης μία από τις κύριες προκλήσεις όσον αφορά την εξεύρεση επαρκούς και βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της διάρκειας της επαγγελματικής ζωής και της διάρκειας της συνταξιοδότησης.

Η συνήθης ηλικία συνταξιοδότησης και το προσδόκιμο ζωής σε αυτή την ηλικία διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των φύλων. Επομένως, η μέση διάρκεια της συνταξιοδότησης ή της σύνταξης μπορεί να ποικίλλει σημαντικά.
Για να υπάρξει καλύτερη σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών ως προς τον τρόπο με τον οποίο εξισορροπούνται αυτές οι τρεις διαστάσεις επάρκειας, η έκθεση εξετάζει τις μετρήσεις της μέσης διάρκειας συνταξιοδότησης και της συνολικής αξίας των παροχών κατά την περίοδο συνταξιοδότησης.

Περαιτέρω πτυχές της πολυδιάστατης προσέγγισης

Η επάρκεια των τρεχουσών συντάξεων πρέπει να επικεντρωθεί στην προσοχή τους εξετάζοντας τη σχετική τους σημασία μεταξύ άλλων πηγών εισοδήματος γήρατος, στην καθαρή τους αξία μετά από φόρους και την επάρκεια τους ενόψει του βαθμού πρόσβασης στις δωρεάν ή επιδοτούμενες δημόσιες υπηρεσίες που απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι των διαφόρων κρατών μελών και των αναγκών των ηλικιωμένων.
Κατά τη διάρκεια των ενεργών ετών τους, πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να συσσωρεύουν ένα ορισμένο μέτρο στέγασης και οικονομικού πλούτου, το οποίο μπορούν να αντλήσουν από τη συνταξιοδότησή τους. Οι κατοικίες ιδιοκτήτες-κατόχους είναι μια πολύ διαδεδομένη μορφή περιουσιακού πλούτου, που επιτρέπει στους συνταξιούχους να έχουν χαμηλότερο κόστος στέγασης, αφού συνήθως η υποθήκη θα έχει εξοφληθεί ή το υπόλοιπο μέρος θα είναι μάλλον χαμηλό. Με τη συνταξιοδότησή τους, πολλοί άνθρωποι έχουν κάποιες οικονομίες που μπορούν να αντλήσουν ως οικονομικό πλούτο. Η έκθεση εξετάζει την επικράτηση και τη διανομή και των δύο μορφών πλούτου και εξετάζει τη σχετική σημασία αυτών των εισοδηματικών πηγών για την αξιολόγηση της επάρκειας των συντάξεων.

Ως συμπλήρωμα των συντάξεων, τα περισσότερα κράτη μέλη προσφέρουν επίσης μια ποικιλία δικαιωμάτων, υπηρεσιών ή επιστροφών για να καλύψουν το κόστος τέτοιων αναγκών όπως κατοικίες, θέρμανση, φαρμακευτικά προϊόντα, μεταφορές κ.λπ. · αυτά συνήθως απονέμονται σε μια βάση δοκιμής ανάγκης / πόρων. Αυτά τα επιδόματα κοινωνικής προστασίας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τους συνταξιούχους με χαμηλό εισόδημα, αλλά μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως συμπλήρωμα σύνταξης για όλους τους συνταξιούχους. Οι εκπτώσεις για παροχές που παρέχονται δημόσια (ή υποστηρίζονται) – όπως το νερό, οι μεταφορές, το δημόσιο ραδιόφωνο και η τηλεόραση και τα πολιτιστικά ιδρύματα – είναι συχνά διαθέσιμα σε άτομα άνω της ηλικίας συνταξιοδότησης. Οι ενισχύσεις αυτές αυξάνουν τη σχετική αγοραστική δύναμη της σύνταξης.

Η πρόσβαση σε δωρεάν δημόσιες υπηρεσίες ή παροχές σε είδος – ιδίως η υγειονομική περίθαλψη, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η μακροχρόνια περίθαλψη – συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της επάρκειας των συντάξεων.

Επιπλέον, η έκθεση θα επικεντρωθεί ιδιαίτερα στο βαθμό στον οποίο οι αγορές εργασίας σε όλη την ΕΕ θα είναι σε θέση να απορροφήσουν την πρόσθετη προσφορά εργατικού δυναμικού που θα προκύψει από την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης και το κλείσιμο των οδών πρώιμης εξόδου από τις συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις. Οι φραγμοί και οι ευκαιρίες για την επίτευξη υψηλότερων πραγματικών ηλικιών συνταξιοδότησης θα αναλυθούν τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς και θα χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν τις πολιτικές που απαιτούνται για την υποστήριξη της αύξησης της ηλικίας συνταξιοδότησης που προβλέπεται στις μεταρρυθμίσεις των συντάξεων.

Μια άλλη πτυχή της ευθυγράμμισης με τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας είναι κατά πόσο η αφομοίωση των συντάξεων μπορεί να αναβληθεί εάν οι εργαζόμενοι εργάζονται περισσότερο και εάν η αναβολή επιβραβεύεται ευλόγως μέσω αυξήσεων των συντάξεων. Αυτό εξετάζεται σε μια παραλλαγή των περιπτώσεων TRR. Η ανάλυση περιλαμβάνει επίσης το βαθμό στον οποίο η χαμηλότερη σύνταξη που προκύπτει από την πρόωρη συνταξιοδότηση και το «επίδομα» για την αναβολή της αποχώρησης είναι ισορροπημένες, δηλ. Είναι αναλογικές ή αναλογιστικά
ουδέτερος. Επιπλέον, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να συνδυαστεί το εισόδημα από την εργασία με τη μερική και πλήρη λήψη της σύνταξης.

Ομάδες που αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή

Οι γυναίκες κατά μέσο όρο ζουν περισσότερο από τους άνδρες και αποτελούν την πλειοψηφία των συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής – όπως το δυσανάλογο μερίδιο των ευθυνών φροντίδας – που υπονομεύουν την ισότητα των ευκαιριών για τη δημιουργία επαρκών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που διακηρύσσονται στον Ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η έκθεση θα διερευνήσει τις διαφορές μεταξύ των φύλων όσον αφορά τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, των παραγόντων πίσω από αυτές και των πιθανών λύσεων πολιτικής.
Το γεγονός ότι η συνταξιοδοτική κάλυψη και τα επακόλουθα αποτελέσματα ποικίλλουν ανάλογα με τη μορφή απασχόλησης αξίζει επίσης την προσοχή, καθώς οι μη τυποποιημένες εργασιακές σχέσεις και η εξαρτημένη αυτοαπασχόληση καθίστανται πιο διαδεδομένες στις αγορές εργασίας. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ορίζει το δικαίωμα των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων σε επαρκή κοινωνική προστασία και ειδικότερα σε σύνταξη που εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα. Η έκθεση θα εξετάσει, επίσης, τις συνθήκες κάλυψης των συντάξεων και τις δεδουλευμένες συνθήκες των ατόμων που δεν ανήκουν στις συνήθεις μορφές απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης και, στο μέτρο του δυνατού, τους κινδύνους επάρκειας των συντάξεων.
Η ανάλυση που παρουσιάζεται στην έκθεση συμπληρώνει τις πρωτοβουλίες για την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής και την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία που συνοδεύει τον Ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον

Ο αντίκτυπος των πρόσφατων συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων θα καταστεί πλήρως εμφανής τις επόμενες δεκαετίες. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αναγκαία μεταβατικά μέτρα, αλλά και στο γεγονός ότι ορισμένες πτυχές διαδραματίζονται με την πάροδο του χρόνου, όπως οι κανόνες «σύνδεσης» που προσαρμόζουν την ηλικία συνταξιοδότησης ή τα όρια παροχών στο προσδόκιμο ζωής. Έτσι, η αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων απαιτεί κάποιες υποθέσεις και εξέταση διαφορετικών σεναρίων. Αυτές πρέπει να καλύπτουν την απασχόληση, τις οικονομικές και οικονομικές μακροπρόθεσμες προοπτικές, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι σημερινοί νέοι εργαζόμενοι θα προσαρμοστούν στα μεταρρυθμισμένα συνταξιοδοτικά συστήματα.

Δείτε την έκθεση στα αγγλικά

Πηγή:

European Commission

Directorate-General for Employement, Social Affairs and Inclusion

1049 Brussels

BELGIUM

Manuscript completed in 2018

Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the Commission is responsible for the use that might be made of the following information.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018

© European Union, 2018

Reuse is authorised provided the source is acknowledged.

The reuse policy of European Commission documents is regulated by Decision 2011/833/EU (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39). For any use or reproduction of photos or other material that is not under the EU copyright, permission must be sought directly from the copyright holders.

Cover photo: ©Shutterstock

 

Β