Ένταξη επιπλέον 29 επενδυτικών σχεδίων στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ