Ερωτήσεις – απαντήσεις για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»