Έρχονται αλλαγές στη λειτουργία των εισπρακτικών εταιριών

Τι ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Παπαδεράκης, μετά από επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των εταιριών ενημέρωσης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Παπαδεράκης, μετά από επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Αναλυτικά ο Γ. Γραμματέας στην έγγραφη απάντησή του επισήμανε τα εξής: 

1.Ο νόμος που ρυθμίζει τη λειτουργία των Εταιρειών Ενημέρωσης είναι ο ν. 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A'68/2009) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.4038/2012 (ΦΕΚ Α’14/2012). Ο ως άνω νόμος θεσπίζει αρχές συναλλακτικής συμπεριφοράς, κανόνες λειτουργίας και κρατικής εποπτείας των Εταιρειών Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, ρυθμίζει τις σχέσεις τους με τους δανειστές και τους οφειλέτες αυτών και απαγορεύει την εκχώρηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε τρίτους. Στα πλαίσια εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας αρμοδιότητάς μας, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, επιβάλλονται οι δέουσες κυρώσεις. Κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 7 του παραπάνω νόμου εκδόθηκαν οι υπουργικές αποφάσεις 1/8.7.2009 (ΦΕΚ Β'1461/2009) και Ζ4-793/17.4.2012 (ΦΕΚ Β11368/2012) οι οποίες ορίζουν τους κανόνες τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου των εγγεγραμμένων εταιριών ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, το οποίο τηρείται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
 
Από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου έως σήμερα είχαν εγγράφει 29 εταιρίες. Στα πλαίσια του διαρκούς ελέγχου για τη διαδρομή των τυπικών προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος (επικαιροποίηση νομιμοποιητικών εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών) έχουν διαγράφει με υπουργικές αποφάσεις από το Μητρώο δέκα πέντε (15) εταιρίες, εκ των οποίων έντεκα (11) κατά το έτος 2016) με αποτέλεσμα σήμερα να λειτουργούν δέκα τέσσερις (14) εταιρίες. Τόσο οι ενεργές όσο και οι διαγραμμένες εταιρίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας   http://www.efpolis.gr/el/diasfalisi-oikonomikon-symefronton-katanaloton/xrimatopistotikes-ypireseies/1474-2012-06-08-ll-30-06.html
 
2. Τα πιστωτικά ιδρύματα (δανειστές) όταν ενημερώνουν τους οφειλέτες για τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις των άρθρων 4,5 και 8 του ισχύοντος νόμου. Στην περίπτωση όμως που αναθέσουν την ενημέρωση σε εταιρία, τότε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3758/2009 και σύμφωνα και με το άρθρο 11 του του ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», οφείλουν να ενημερώσουν τον οφειλέτη για τη διαβίβαση των δεδομένων του στη συμβαλλόμενη με αυτούς εταιρία. Για την παραβίαση ως άνω υποχρέωσης από την οποία θίγεται το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων, αρμόδια είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
Από την έναρξη εφαρμογής του νόμου έχουν επιβληθεί τριάντα ένα (31) πρόστιμα 1.110.000 €. Συγκεκριμένα τα έτη 2012-2014 επιβλήθηκαν δέκα τέσσερα (14) πρόστιμα ύψους 635.000 € και το 2015- 2016 δέκα επτά (17) πρόστιμα συνολικού ύψους 475.000 €.
 
Σύμφωνα με τη με αριθμ. 598/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του νόμου 3758/2009, οι δικηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες. Αρμόδιοι για τον έλεγχο της τήρησης του ειδικού θεσμικού πλαισίου και την επιβολή ενδεχόμενων κυρώσεων ορίζονται οι οικείοι δικηγορικοί σύλλογοι.
 
Κατ' εφαρμογή της ως άνω Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή, ως αρμόδια υπηρεσία, προωθεί τις σχετικές καταγγελίες στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, από τον οποίο έχει ζητηθεί πληροφόρηση σχετικά με την τύχη αυτών.
 
3. Το υπουργείο μας βρίσκεται σε διαδικασία βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εταιρειών ενημέρωσης οφειλετών στη κατεύθυνση μείωσης της όχλησης και της ψυχολογικής πίεσης που ασκείται στον καταναλωτή. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται, μεταξύ άλλων, μείωση της συχνότητας των τηλεφωνικών κλήσεων και διεύρυνση των τρόπων επικοινωνίας.
 
Επιπρόσθετα, με αφορμή και τις καταγγελίες για δικηγόρους-δικηγορικές εταιρείες που μετέρχονται, σύμφωνα με τις εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου, λαμβάνοντας υπόψη τον Κώδικα Δεοντολογίας των Δικηγόρων σε ό,τι αφορά στην άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. 

Για το θέμα αυτό, βρισκόμαστε σε συνεργασία με το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: Taxheaven