Οι 7 στόχοι του Σχεδίου Ανάκαμψης των 32 δισ. ευρώ

Επτά προτάσεις στόχων που μπορεί να λάβει υπόψιν η ελληνική κυβέρνηση κατά την κατάρτιση του σχεδίου Ανάκαμψης, περιλαμβάνει πακέτο ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κονδύλια των 32 δισ. ευρώ που θα λάβει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης θα μοιραστούν σε ένα μείγμα μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων και ο «οδηγός» που δημοσιοποίησε η Κομισιόν δίνει το στίγμα των προθέσεών της αφού θα κληθεί να εγκρίνει τα σχέδια των κρατών-μελών.

Αναλυτικά, οι 7 προτάσεις στόχων είναι οι εξής:

* Δημόσια οικονομικά και φορολογία. Βελτίωση της είσπραξης εσόδων. Μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας με τρόπο ουδέτερο για τον προϋπολογισμό. Διεύρυνση της φορολογικής βάσης και στροφή σε πράσινη φορολογία. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Βελτίωση της φορολογικής διοίκησης. Αντιμετώπιση της φοροαποφυγής. Επισκόπηση δαπανών.

*Τομεακές πολιτικές. Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας. Ενίσχυση του ανταγωνισμού και του νομικού πλαισίου. Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των βασικών τομέων της οικονομίας. Ανάπτυξη τοπικών κεφαλαιαγορών. Εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων.

*Επιχειρηματικό περιβάλλον. Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως για τις μικρομεσαίες εταιρείες και των οικοσυστημάτων καινοτομίας. Αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης. Ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας (σ.σ. πτωχευτικό). Μέτρα για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους. Κατάργηση περιττών και αδικαιολόγητων κανονιστικών και μη κανονιστικών εμποδίων στην Ενιαία Αγορά για αγαθά και υπηρεσίες. Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας επιβολής του νόμου.

*Δημόσια διοίκηση. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Μείωση του διοικητικού φόρτου. Να καταστεί η δημόσια διοίκηση διευκολυντής της καινοτομίας. Εξασφάλιση υψηλής ποιότητας και σύγχρονης διαχείρισης. Μείωση των κινδύνων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Βελτίωση της αποτελεσματικής διαχείρισης των δημόσιων πόρων. Διασφάλιση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν τις σωστές δεξιότητες για την αντιμετώπιση της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

* Αγορά εργασίας, εκπαίδευση, υγεία και κοινωνικές πολιτικές. Επανακατάρτιση ή αλλαγή ειδικοτήτων του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Μείωση της κατάτμησης της αγοράς εργασίας. Βελτίωση της κάλυψης των βραχυχρόνιων προγραμμάτων εργασίας και επιδομάτων ανεργίας. Διασφάλιση της ισότητας για όλους και της ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Βελτίωση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ευάλωτων ομάδων. Βελτίωση της ανθεκτικότητας, της προσβασιμότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και περίθαλψης, αλλά και της επάρκειάς τους απέναντι στην υγειονομική κρίση. Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας (συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας περίθαλψης). Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και κατάρτισης και αγοράς εργασίας. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

*Πράσινη μετάβαση. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων υποδομών. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων μέσω ενός κύματος ανακαινίσεων. Υποστήριξη της ανάπτυξης καθαρής ενέργειας, ιδίως μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποστήριξη της ανάπτυξης καινοτόμων καθαρών τεχνολογιών. Προώθηση της κυκλικής οικονομίας, της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας και της βιοοικονομίας. Αύξηση της χρήσης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών. Βελτίωση της περιβαλλοντικής υποδομής. Μείωση των αποβλήτων, βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων και των υδάτων, αλλά και μείωση της ρύπανσης. Αποκατάσταση οικοσυστημάτων, όπως δάση ή υγρότοποι, προστασία της βιοποικιλότητας. Προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων. Ενίσχυση των πράσινων χώρων στα αστικά κέντρα.

* Ψηφιακή μετάβαση. Ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των ινών και της τεχνολογίας 5G και 6G. Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών. Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων και μείωση ψηφιακού χάσματος. Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων. Ψηφιοποίηση βασικών τομέων (π.χ. ενέργεια, υγεία, μεταφορές, εκπαίδευση, μέσα ενημέρωσης και κατάρτιση). Βελτίωση της ασφάλειας του κυβερνοχώρου βασικών τομέων και εταιρειών. Ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.

Πηγή: capital.gr