Με απλή αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η επιστροφή του ΦΠΑ επί ανείσπρακτων απαιτήσεων

Ο Φ.Π.Α. που απέδωσαν στο Δημόσιο οι προμηθευτές γνωστής αλυσίδας σούπερ-μάρκετ αλλά δεν τον εισέπραξαν ποτέ, λόγω υπαγωγής της επιχείρησης στη διαδικασία εξυγίανσης, θα επιστρέφεται πια με μόνη την υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα επιστροφής του Φ.Π.Α. στην εν λόγω περίπτωση αναγνωρίστηκε με την απόφαση 355/2019 του Συμβουλίου της Επικρατείας. Στο δικαστήριο προσέφυγαν ορισμένοι εκ των προμηθευτών καθώς έως τότε η διοίκηση δεν έκανε δεκτά τα σχετικά αιτήματα επιστροφής, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να καταβάλλουν ΦΠΑ επί απαιτήσεων που αποδεδειγμένα δε θα εισέπρατταν ποτέ. Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, η ΑΑΔΕ καθόρισε τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά με τα οποία οι προμηθευτές των οποίων οι απαιτήσεις διαγράφηκαν οριστικά στο πλαίσιο της εξυγίανσης, θα αιτηθούν την επιστροφή του, χωρίς να απαιτείται πλέον να προσφύγουν δικαστικά για να αναγνωριστεί το δικαίωμά τους (ΔΕΕΦ Α 1165616 ΕΞ2019).

Πηγή: Grant Thornton