Μειώνονται τα εφάπαξ όλων των Ταμείων

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας, προβλέπεται νέος γύρος περικοπών φτάνει στο 18%.

Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας, προβλέπεται νέος γύρος περικοπών φτάνει στο 18%.

 

Όπως αναφέρεται-μεταξύ άλλων- στην εγκύκλιο, το "τμήμα της εφάπαξ παροχής μέχρι την 31.12.2013 για τους ασφαλισμένους με εισφορά ύψους 4%, προκύπτει από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60 %) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του ταμείου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013.

Για τους μισθωτούς και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς το ποσοστό αναπλήρωσης 60% θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

Με την νεότερη διάταξη  διευκρινίζεται ότι, το ως άνω αναπροσαρμοσμένο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%. Το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, καταλαμβάνει, τους ασφαλισμένους όλων των Τομέων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τομέας Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Τομέας Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών και Τομέας Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών

Υπαλλήλων), τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975 και τους

ασφαλισμένους στον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Προσωπικού του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.

 

 

Πηγή : www.imerisia.gr