Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων – Εγκύκλιος