Νέα από το e-forologia.gr (22/09/2020)

Άρθρα

Όλες οι αλλαγές σε μισθούς και εισοδήματα από 1/1/2021! Τι κερδίζουν εργαζόμενοι, εργοδότες και ελεύθεροι επαγγελματίες (Αναλυτικοί Πίνακες)

Ερωτήματα

Φορολογική και ασφαλιστική αντιμετώπιση διανομής μερίσματος σε εργαζόμενο

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 εγκύκλιο διαταγή με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013)», ορίζεται ότι:

«3. Με βάση τα ανωτέρω, στην έννοια του μερίσματος εμπίπτει, μεταξύ άλλων, κάθε διανομή κερδών, ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, που προέρχεται από εισηγμένες και μη μετοχές, από ιδρυτικούς τίτλους, από εταιρικά μερίδια ΕΠΕ ή από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες και λοιπές νομικές οντότητες, τα προμερίσματα που διανέμουν οι ανώνυμες εταιρείες σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων, οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, οι υπεραποδόσεις επενδύσεων μαθηματικών αποθεμάτων των ασφαλιστικών εταιρειών, οι διανομές κερδών των καταπιστευμάτων και των εξωχώριων εταιρειών, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη ΔΣ, διαχειριστές και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας (σχετ. το αριθμό. πρωτ. Δ12Α 1046040 ΕΞ2014/14.03.2014 έγγραφό μας)…».

Εμείς τώρα εξετάζουμε τη δυνατότητα διανομής μέρους από τα κέρδη σε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό και αν αυτό ισχύει ειδικότερα για τις ΙΚΕ.

Εάν λοιπόν η ΙΚΕ μπορεί να δώσει μέρος των κερδών από αυτά που είναι προς διανομή σε εργατοϋπαλληλικό προσωπικό , τότε το ποσό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές;

Απάντηση:

  1. Στο άρθρο 100 του Ν. 4072/2012 (περί ΙΚΕ), σχετικώς με την έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και τη διανομή κερδών, αναφέρεται:

«1. Για την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και τη διανομή κερδών απαιτείται απόφαση των εταίρων.

  1. Κάθε έτος και πριν από κάθε διανομή κερδών πρέπει να κρατείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Το αποθεματικό αυτό μπορεί μόνο να κεφαλαιοποιείται ή να συμψηφίζεται με ζημίες. Πρόσθετα αποθεματικά μπορούν να προβλέπονται από το καταστατικό ή να αποφασίζονται από τους εταίρους.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

ΦΠΑ σε τιμολόγιο ξενοδοχείου COVID

Με την 8946/2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορά τουριστικών καταλυμάτων (κύριων ή μη κύριων) προς μίσθωση για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρουσμάτων covid-19 το υπουργείο τουρισμού μισθώνει κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών.

Το κόστος αποζημίωσης για τα καταλύματα που μισθώνονται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 αναλαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού και υπολογίζεται ανά δωμάτιο διαμορφούμενο σε 30 ευρώ/ημέρα όταν γίνεται χρήση των δωματίων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σίτισης και 10 ευρώ/ημέρα όταν τα δωμάτια είναι κενά.

Το ερώτημα είναι κατά την τιμολόγηση ποιον συντελεστή θα χρησιμοποιήσω και σε ποιο από τα ποσά; Δηλαδή η αποζημίωση αυτή ως τι λογίζεται για τα κενά δωμάτια και ως τι για τα γεμάτα;

Σημ. Στην αποζημίωση περιλαμβάνεται το κόστος σίτισης.

Απάντηση:

  1. Σύμφωνα με την περίπτωση 2 της παρ. Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ υπάγονται «2. Η διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής καταλύματος διακοπών και της μίσθωσης χώρου σε κατασκήνωση ή κάμπινγκ για τροχόσπιτα».

 

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Επιστρεπτέα προκαταβολή- Τροποποίηση στοιχείων

Στην επιστρεπτέα προκαταβολή πως συμπληρώνεται ο κύκλος εργασιών για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο; Μπορούμε να επιλέξουμε τροποποιητική δήλωση προκειμένου να το συμπληρώσουμε; Υπάρχει πρόβλημα αν δεν έχει γίνει μέχρι την 10η ημέρα του επόμενου μήνα;

Απάντηση:

  1. Στην περίπτωση Β της παρ. 3 του άρθρου 1 της απόφασης ΓΔΟΥ 131/2020 αναφέρεται:

«Β. Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, από την τρίτη (3η) μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.