Νέα από το e-forologia.gr (28/09/2020)

Άρθρα

Αποδοχές μη ληφθείσας αδείας & αποζημίωση αδείας λόγω λύσης της εργασιακής σχέσης – Πότε υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές

Ερωτήματα

Ασφαλιστικές εισφορές σε έκτακτες αμοιβές διευθυντών και υπαλλήλων

Βάσει της Α 1223 /2019 δίνεται η δυνατότητα να δίνονται έκτακτες αμοιβές (πέραν των μισθών ) σε διευθυντές και υπαλλήλους διαχειριστριών εταιρειών με αυτοτελή και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης φορολόγηση 10%. το συγκεκριμένο ποσόν του μερίσματος δηλώνεται στον κωδικό 657 του Ε1.

Υπάρχει περίπτωση το ποσόν της έκτακτης αμοιβής να υπόκειται και σε ασφαλιστικές εισφορές ;

Απάντηση:

Έννοια του όρου «Αποδοχές» επί των οποίων υπολογίζονται οι υπέρ του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλιστικές Εισφορές

Σύμφωνα με τις διατάξεις του   άρθρου 25 παρ.4 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.4476/1965 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.825/1978 «ημερήσιος μισθός στον οποίο υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές εννοούνται οι κάθε φύσης αποδοχές σε χρήμα και είδος, οι τελευταίες αποτιμούνται σε χρήμα με απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.».

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Χορήγηση επιδόματος τριετίας

Εργαζόμενος -υπάλληλος δίχως καμία προηγουμένως προϋπηρεσία προσλήφθηκε 12/09/2017 με πλήρη απασχόληση με διετή σύμβαση ορισμένου χρόνου και μισθό ανώτερο της τότε ΕΓΣΕΕ δηλαδή (600,00€>586,08€)

Μετά την παρέλευση της διετίας ο ίδιος συνεχίστηκε να εργάζεται με αποτέλεσμα η σύμβαση ορισμένου χρόνου να μετατραπεί αυτοδίκαια σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Παράλληλα ο μισθός του αναπροσαρμόστηκε στα 650,00€συμφωνα με τον νέο κατώτατο μισθό εντός στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Στις 12/09/2020 πλέον θα έχουν περάσει 3 έτη από τη συνεχή απασχόληση του

Η ερώτηση είναι η εξής

Έχει ο εργοδότης δικαίωμα στο πάγωμα της τριετίας βάση του Ν.4093/12 δηλαδή να μην αυξήσει τον μισθό του εργαζομένου?

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το δικαίωμα αυτό του εργοδότη να αναγράφεται ρητά στο Ε3 του ΥΕΚΑ η στο έντυπο γνωστοποίησης όρων βάση του Π.Δ.156/94 που υπέγραψε ο εργαζόμενος όταν τότε είχε ξεκινήσει η σύμβαση ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ χρόνου του;

Απάντηση:

Στο άρθρο 4, της Π.Υ.Σ. 6/2012 ορίζεται ότι  «Από 14.2.2012 και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, ΣΣΕ ή ΔΑ, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας, όπως ενδεικτικά το επίδομα πολυετίας, το επίδομα χρόνου εργασίας, το επίδομα τριετίας». Κατά συνέπεια  έχει επέλθει αναστολή (πάγωμα) των μισθολογικών  ωριμάνσεων από 14.2.2012 και εφεξής. Στη διάταξη αυτή,  όσον αφορά το πλαίσιο εφαρμογής της ,  δεν γίνεται καμία διάκριση μεταξύ υφιστάμενων σε μια επιχείρηση  εργαζόμενων και νεοπροσλαμβανόμενων. Στο πλαίσιο αυτό,  η αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων έχει καθολική εφαρμογή και στους ήδη απασχολούμενους και στους νεοπροσλαμβανόμενους.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.

Ασφάλιση εξωτερικού πωλητή

Επιχειρηματίας με ατομική επιχείρηση θέλει να απασχολήσει την αδερφή του ως εξωτερική πωλήτρια . Θέλει να τις δίνει μικτό ημερομίσθιο 32 ευρώ. Υποχρεούται να την ασφαλίσει βάσει τεκμαρτών αποδοχών; Δεν θα έχει μπόνους, αλλά αυτό το ημερομίσθιο.

Απάντηση:

Οι περιοδεύοντες πωλητές ανήκουν στην κατηγορία των αμειβομένων με κυμαινόμενες αποδοχές. Στο πλαίσιο αυτό με απόφαση του Δ.Σ. του τ.ΙΚΑ, κατατάσσονται σε ασφαλιστικές κλάσεις, επί του Τεκμαρτού Ημερομισθίου (ΤΗ) εκάστης των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές κατά μήνα (ΤΗ X 25), ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών που αποκερδαίνουν από την εργασία τους.

Δείτε  ολόκληρη την ερώτηση και την απάντηση εδώ.