Ο νόμος 4690 με την κύρωση των από 13.4.2020 και από 1.5.2020 Π.Ν.Π. και τα Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Περιλαμβάνει τη μείωση ΦΠΑ, πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, αλλάγες σε κινητικότητα, αποσπάσεις

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020) ο Νόμος 4690/2020 με τίτλο «Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις».

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– Μείωση του ΦΠΑ από 24 σε 13% σε μη αλκοολούχα ροφήματα, καφέ
–Τη μείωση στην τιμή των εισιτηρίων ΜΜΕ μετά την μείωση στο ΦΠΑ, επίσης, από 24 σε 13%
-Μείωση ΦΠΑ για εισιτήρια κινηματογράφων
-Το μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»
– Επέκταση του ευεργετήματος της έκπτωσης ποσοστού 25% σε εμπρόθεσμα καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών μηνός Μαΐου 2020
– Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών για τον μήνα Μάιο 2020
– Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν σε προϊόντα καφέ
– Χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζομένους στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (Ε.Α.Β.) Α.Ε.
– Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής, αναστολή είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών και συμψηφισμός κατά 25% με βεβαιωμένες οφειλές για τους εκμισθωτές ακινήτων
– Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών – φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών
– Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020
– Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου
– Παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού φύλαξης και σίτισης του Υπουργείου Υγείας
– Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους»

Διαβάστε αναλυτικά

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4690/2020 ΦΕΚ 104/Α/30-5-2020

Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90) και άλλες διατάξεις.

 

B