Παράταση μέχρι 1η Σεπτεμβρίου του Ψηφιακού Μητρώου των Πρατηρίων καυσίμων

Παρατάθηκε μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020, η εφαρμογή της διάταξη της οικ. 7135/81/29-1-2019 (ΦΕΚ 714/τ.Β’/2019) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για τον «Καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων » Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης » και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Ειδικότερα όπως αναφέρεται, στο άρθρο 9, η φράση «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει οκτώ (8) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» αντικαθίσταται από τη φράση «Η δημιουργία του Ψηφιακού Μητρώου ολοκληρώνεται μέχρι και την 1η Σεπτεμβρίου 2020.»

Δείτε ολόκληρη την απόφαση για το Ψηφιακό Μητρώο