Παράταση μέχρι 31/8 για τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης των συλλογικών οργάνων των εταιριών

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Όπως είναι γνωστό με την παρ. 2 του άρθρου τριακοστού τρίτου της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ Α 83) προβλέφθηκε η δυνατότητα για την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ή των εταίρων κάθε είδους νομικών προσώπων με τηλεδιάσκεψη, κατόπιν σχετική πρόσκλησης, ώστε να διευκολύνονται οι εταίροι και οι μέτοχοι στην λήψη αποφάσεων, χωρία να απαιτείται και η φυσική τους παρουσία στον χώρο πραγματοποίησης των συνελεύσεων των εταιρειών, καθώς αυτό κρίθηκε αναγκαίο στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κοροναϊου και την αποφυγή του συγχρωτισμού .

Ήδη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4702/2020, ο οποίος προβλέπει στο άρθρο 4 αυτού τα εξής :

Άρθρο τέταρτο.

Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Η ισχύς της παρ. 3 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ως προς τη δυνατότητα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων με τηλεδιάσκεψη και το περιεχόμενο της σχετικής πρόσκλησης, παρατείνεται έως τις 31.8.2020.

Σύμφωνα δε με την αιτιολογική έκθεση της συγκεκριμένης διάταξης ορίζονται τα εξής :

Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 2 του τριακοστού τρίτου άρθρου της από 20.03.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α1 83), δυνάμει της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προς ορισμένα, ή ως προς όλα τα μέλη της, ως μέτρο προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.

Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η δυνατότητα για την σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των νομικών προσώπων, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων, ή εταίρων τους και διευκολύνεται η λήψη των αποφάσεων με την χρήση των μέσων της τεχνολογίας και την αναγκαία προς τούτο χρήση των μέσων της τηλεδιάσκεψης, η οποία άλλωστε επικράτησε ως γενικό μέσο για την επικοινωνία, σε διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, κατά την διάρκεια της πανδημίας.